Start arrow Europa arrow Historia Unii Europejskiej arrow Rodowód Unii Europejskiej
Rodowód Unii Europejskiej
29.11.2007.
Kongres Europy w Hadze

Początki Unii Europejskiej sięgają końca II wojny światowej. W maju 1948 został zorganizowany Kongres Europy w Hadze, na który przybyli przedstawiciele 25 krajów. Wśród uczestników kongresu znaleźli się przyszli Ojcowie Założyciele Wspólnot Europejskich: Robert Schuman z Francji, Alcie de Gasperi z Włoch, Paul-Henri Spaak z Belgii oraz Konrad Adenauer z Niemiec. Kongres przyjął trzy rezolucje: kulturalną, polityczną i społeczno-ekonomiczną. Późniejszym efektem Kongresu Haskiego było również powstanie 5 maja 1949 roku Rady Europy, która została utworzona by chronić prawa człowieka, bronić demokracji parlamentarnej i rządów prawa, rozwijać porozumienia o zasięgu kontynentalnym w celu ujednolicenia zagadnień społeczno-prawnych w poszczególnych państwach oraz promować świadomość europejskiej tożsamości opartej na wspólnych wartościach i obecnych w poszczególnych kulturach.
 
 
Europejska Wspólnota Węgla i Stali 
 
Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS) zwany także Traktatem Paryskim został podpisany 18 kwietnia 1951 roku i wygasł dopiero 23 lipca 2002 roku. Traktat był pierwszym etapem scalania ekonomicznego Europy, obejmował sześć państw: Francję, Niemcy, Włochy, Belgię, Holandię i Luksemburg. Głównym celem porozumienia była stymulacja rozwoju gospodarczego w oparciu o wspólny rynek węgla, stali, rudy żelaza i złomu.Biorąc pod uwagę zróżnicowanie gospodarki tych państw w momencie podpisania Traktatu, trzeba przyznać, że była to śmiała inicjatywa.
 
 
Traktaty Rzymskie 
 
Kolejnym etapem zacieśniania integracji europejskiej było podpisanie 25 marca 1957 roku, przez Francję, Belgię, Holandię, Luksemburg, RFN oraz Włochy, traktatów ustanawiających: Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (EURATOM).
Traktat o EWG składał się z 248 artykułów, które dotyczyły m.in. zniesienia opłat celnych oraz ograniczeń w handlu między państwami członkowskimi, wprowadzeniem jednolitych taryf celnych i polityki handlowej wobec państw trzecich, zniesienia barier w przepływie osób, usług i kapitału między krajami członkowskimi, ochrony wolnej konkurencji, ustanowienia wspólnej polityki transportowej i rolnej oraz powołania Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
Traktat o Europejskiej Wspólnocie Energii Atomowej  miał służyć pokojowemu wykorzystaniu energii jądrowej, rozwojowi badań i upowszechnieniu wiedzy technicznej dla europejskiego przemysłu nuklearnego.
Traktat Rzymski powoływał również dwie wspólne instytucje: Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne oraz Trybunał Sprawiedliwości
 
 
Traktat Fuzyjny
 
Traktat Fuzyjny podpisany w Brukseli 8 kwietnia 1965 roku realizował proces łączenia organów wspólnotowych. W Traktacie ustalono, że Rada Ministrów oraz Komisja Wspólnot Europejskich będzie służyć trzem Wspólnotom Europejskim: EWWiS, EWG i EURATOM. Ponadto uproszczono nazwę Europejskiego Zgromadzenia Parlamentarnego do nazwy Parlament Europejski oraz utworzono Komitet Stałych Przedstawicieli Rządowych.
 
Traktaty Akcesyjne
 
Traktaty Akcesyjne modyfikowały filary Wspólnot Europejskich oraz regulowały przystąpienie kolejnych członków, były to:
w 1973 Dania, Irlandia, Wielka Brytania; w 1981 Grecja; w 1986 Hiszpania i Portugalia; w 1995 Austria, Finlandia, Szwecja;
 
 

Szczyt Kopenhaski
 

Towarzyszący latom 70 kryzys gospodarczo-polityczny spowodował rosnące niezadowolenie wśród państw członkowskich z instytucji Wspólnot  Europejskich. Dlatego kolejne działania, jakie podjęła Wspólnota Europejska miało za zadanie pogłębienie integracji politycznej. Najpierw na kongresie w Paryżu, która odbyła się w październiku 1972 roku pojawiły się pierwsze postulaty przekształcenia Wspólnot Europejskich w Unię Europejską.
Następnie podczas Szczytu Kopenhaskiego w 1973 roku przyjęto Deklarację o tożsamości europejskiej.
 
 
 
 
 
  
 
 
Więcej informacji - artykułów, dokumentów, zdjęć, filmów - dotyczących historii Unii Europejskiej można znaleźć na stronie: European NAvigator.
 
Źródła: Traktaty integracji, biuletyn wydany w 2007 roku przez Biuro informacyjne Parlamentu Europejskiego oraz oficjalna strona Unii Europejskiej, Historia Unii Europejskiej.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2018 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach