Start
Aktualizacja Planu Działania 2017 dla PO WER
Redaktor: Małgorzata Wojtczak-Wałachowska   
25.10.2017.

Szanowni Państwo,

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaktualizowało Plan Działania na rok 2017. Do końca roku zaplanowano ogłoszenie trzech konkursów w ramach PO WER Działania 3.1 (liczące się do dotacji budżetowej):

1. Konkurs na MOOC

Ogłoszenie konkursu: październik 2017 r.

Alokacja: 10 000 000 PLN

 Projekt obejmuje swoim zakresem stworzenie i realizację jednego z dwóch poniżej wskazanych rodzajów kursów edukacyjnych w formie e-learningu:
•    kurs edukacyjny dla studentów, stanowiący dodatkowy element procesu kształcenia na studiach I lub II stopnia;
•    masowy otwarty kurs edukacyjny (MOOC) dostępny dla wszystkich chętnych.
Kursy muszą być bezpłatne i powszechnie dostępne. Wybrane do dofinansowania kursy zostaną umieszczone na specjalnie utworzonej platformie, której administratorem będzie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Fiszka konkursu

2. Konkurs Młodego Odkrywcy


Ogłoszenie konkursu: listopad 2017 r.

Alokacja: 20 000 000 PLN

Projekt przewiduje wyłącznie opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego lub organizacjami pozarządowymi dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat, służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na:

  •  rozbudzanie ich ciekawości poznawczej;
  •  stymulowanie intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia;
  •  inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji;
  • propagowanie kultury innowacyjności;
  • zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości;
  • integrację lokalnej społeczności wokół ośrodków akademickich przez stworzenie warunków do prowadzenia zorganizowanych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, popularyzatorskich, a także do wsparcia działalności i podwyższenia jakości już prowadzonych zajęć.

Fiszka konkursu3. Studia dualne - dla kierunków studiów o profilu praktycznym


Ogłoszenie konkursu: listopad 2017 r.

Alokacja: 100 000 000 PLN

Projekt przewiduje wyłącznie opracowanie programów kształcenia i realizację studiów dualnych, czyli kształcenia przemiennego równolegle w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i zajęć praktycznych odbywanych u pracodawcy, uwzględniających realizację wszystkich efektów kształcenia przewidzianych w programie kształcenia określonego kierunku studiów o profilu praktycznym.

Fiszka konkursu

 

Roczny Plan Działania 2017 dostępny na stronie: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/dokumenty/plan-dzialania/

 
© 2019 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach