Start arrow Ogłoszenia arrow ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/PKN/2016
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/PKN/2016
Redaktor: Administrator   
28.09.2016.
Szanowni Państwo,

 
Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie realizuje projekt „Podnoszenie kwalifikacji nauczycielskich w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych” w ramach konkursu nr RPMA.10.03.04-IP-14-004/15, Działanie 10.3. Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych, RPO WM 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
W związku z przestrzeganiem zasady należytego zarządzania finansowego, której obowiązek stosowania wynika z postanowień art. 14 i 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., zwracamy się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie do dnia 05.10. 2016 r. (do godz. 10.00, decyduje data wpływu) za pośrednictwem poczty  tradycyjnej, kurierem lub dostarczenie osobiście na adres: Centrum Inicjatyw Rozwojowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 19, pok. 1912, 01-938 Warszawa oferty na usługę: przeprowadzenie zajęć dydaktycznych i ewaluacji końcowej oraz przygotowanie materiałów dydaktycznych, zawierających streszczenie zagadnień podjętych w ramach prowadzonych zajęć dla uczestników projektu „Podnoszenie kwalifikacji nauczycielskich w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych” w zakresie:
A. „Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – [konw.] 12 godz. dyd. 2 ECTS (3 grupy (A, B, C) po 33-34 osoby)
B. „Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym – [konw.] 10 godz. dyd. 2 ECTS (3 grupy (A, B, C) po 33-34 osoby)
C. „Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z dysfunkcją słuchu – [konw.] 12 godz. dyd. 2 ECTS (3 grupy (A, B, C) po 33-34 osoby)
D. „Alternatywne i wspomagające techniki komunikacji: podstawy języka migowego, alfabet Lorma, fonogesty – [ćw.] 15 godz. dyd. 2 ECTS (10 grup po 10 osób)
E. „Adaptacja pomocy dydaktycznych do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku – [ćw.] 10 godz. dyd. 1 ECTS (10 grup po 10 osób)
F. „Technologie wspomagające w pracy z uczniem z niewidomym i słabowidzącym – [ćw.] 10 godz. dyd. 1 ECTS (10 grup po 10 osób)
G. „Orientacja przestrzenna i bezpieczne poruszanie się osób z dysfunkcją wzroku – [ćw.] 10 godz. dyd. 1 ECTS (10 grup po 10 osób).

Załączniki do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy
 
© 2018 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach