Start arrow Ogłoszenia arrow ZAPROSZENIE NR 18/SWZ/PKN/2016
ZAPROSZENIE NR 18/SWZ/PKN/2016
03.08.2016.

Szanowni Państwo

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia na zakup oraz dostawę 1 laptopa wraz z oprogramowaniem systemowym w projekcie pn.: „Podnoszenie kompetencji nauczycielskich w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych”, realizowanego na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW, w ramach konkursu nr RPMA.10.03.04-IP-14-004/15, Działanie 10.3. Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych, RPO WM 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny).

 W związku z przestrzeganiem zasady należytego zarządzania finansowego, której obowiązek stosowania wynika z postanowień art. 14 i 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie do dnia 10 sierpnia 2016 r. (do godz. 24.00) na adres e-mail: projekt.pkn@uksw.edu.pl szacunkowej kalkulacji kosztów (brutto i netto)  na zakup oraz dostawę 1 laptopa wraz z oprogramowaniem systemowym.

 

Ofertę należy przesłać na adres e-mail:

projekt.pkn@uksw.edu.pl

 

Opis przedmiotu zamówienia: POBIERZ

Formularz cenowy: POBIERZ

 
© 2018 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach