Start
ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ nr 3/S/RPO/CentIR/2016
09.05.2016.
Szanowni Państwo, 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej
wykonania usługi analizy popytu na ofertę kulturalną obiektu w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Studium Wykonalności
do działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe, typ projektów „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne
wykorzystanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w związku z
przygotowaniem wniosku o dofinansowanie. Uprzejmie prosimy o określenie wartości szacunkowej (kwota brutto i netto)
przedmiotowego zamówienia określonego załączniku na załączonym Formularzu cenowym.
Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu
ustawy Prawo zamówień publicznych. Kalkulację kosztów należy przesyłać na adres e-mail: v.vaida@uksw.edu.pl lub
adres korespondencyjny podany w Zapytaniu w terminie do 17.05.2016 r. do godziny 08:00.
W związku z otrzymanymi pytaniami uzupełnimay zapytanie o dane obiektu oraz dodatkowe informacje o naszych wymogach.
Liderem projektu będzie UKSW. Mają Państwo prawo do zaktualizowania złożonych ofert. Termin składania ofert nie ulega zmianie.
 
Uzupełnione Zapytanie o wartość szacunkową   
Zapytanie o wartość szacunkową 
Zał.1 Formularz cenowy 
Zał.2 Wskazania do Studium Wykonalności  
Zał.3 Kryteria   
 
© 2018 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach