Start arrow Ogłoszenia arrow Ogłoszenie nr 3/CentIR/2016 o otwartym naborze Partnera/-ów w ramach konkursu nr RPMA.05.03.00-IP.01
Ogłoszenie nr 3/CentIR/2016 o otwartym naborze Partnera/-ów w ramach konkursu nr RPMA.05.03.00-IP.01
04.05.2016.

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera/-ów

w celu przygotowania i realizacji projektu przewidzianego do złożenia w ramach Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe, typ projektów „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie” Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, konkurs otwarty nr RPMA.05.03.00-IP.01-14-013/16

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (dalej Uczelnia/UKSW), działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 r. poz.1146 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór na Partnera/-ów krajowych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu przewidzianego do złożenia w ramach Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe, typ projektów „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, w konkursie nr RPMA.05.03.00-IP.01-14-013/16. UKSW będzie liderem projektu.

 

Ogłoszenie o naborze partnerów RPO WM 5.3

Załącznik 1_Formularz ofertowy

Załącznik 2

Załącznik 3

Załacznik 4

 

 
© 2018 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach