Start
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/ZO/POIS/CentIR/2016
01.04.2016.

Szanowni Państwo,
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi przygotowania analizy kosztów i korzyści  do projektu polegającego na przebudowie budynku Rektoratu (Stary Gmach) UKSW wraz z termomodernizacją, instalacjami i odprowadzeniem wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej w Warszawie, ul. Dewajtis 5.

Projekt przewidziany jest do złożenia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, Konkurs nr POIS/1.3.1/1/2015.

OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 08.04.2016 r. DO GODZ. 12.00.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie wypełnionego i zeskanowanego formularza ofertowego (załącznik) z podpisem na adres: j.wdowiak@uksw.edu.pl lub dostarczona w wersji papierowej do siedziby Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW pod adresem wskazanym w Zapytaniu ofertowym.

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ

WZÓR UMOWY

 
© 2018 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach