Start
ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ nr POIS-4
02.03.2016.

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej wykonania usługi przygotowania analizy kosztów i korzyści oraz Studium Wykonalności do projektu polegającego na przebudowie budynku Rektoratu (Stary Gmach) UKSW wraz z termomodernizacją, instalacjami i odprowadzeniem wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej w Warszawie, ul. Dewajtis 5.

Jednocześnie UKSW uprzejmie informuje, że istnieje możliwość

składania ofert w poniższych wariantach:

- Wariant nr 1 - szacowanie ceny sporządzenia tylko analizy kosztów i korzyści

- Wariant nr 2 - szacowanie ceny sporządzenia analizy kosztów i korzyści oraz Studium Wykonalności.

Projekt przewidziany jest do złożenia w ramach Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, Konkurs nr POIS/1.3.1/1/2015.

Uprzejmie prosimy o określenie wartości szacunkowej (kwota brutto i netto) przedmiotowego zamówienia określonego w załączniku na załączonym Formularzu cenowym.

Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kalkulację kosztów należy przesyłać na adres e-mail:

j.wdowiak@uksw.edu.pl lub adres korespondencyjny podany w Zapytaniu w terminie do 07.03.2016 r. do godziny 15:00.

ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ

FORMULARZ CENOWY

 
© 2019 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach