Start
Zaproszenie do składania ofert nr 1
31.12.2015.

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi kompleksowego przygotowania Studium Wykonalności do projektu polegającego na przebudowie budynku Rektoratu (Stary Gmach) UKSW wraz z termomodernizacją, instalacjami i odprowadzeniem wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej w Warszawie, ul. Dewajtis 5.

OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 08.01.2016 r. DO GODZ. 14.00.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie wypełnionego i zeskanowanego formularza ofertowego(załącznik) z podpisem na adres: j.wdowiak@uksw.edu.pl lub dostarczona w wersji papierowej do siedziby Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW pod adresem wskazanym w zapytaniu ofertowym.

W załączeniu:

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTOWY

WZÓR UMOWY

 
© 2018 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach