Start arrow Aktualności arrow Wiadomości bieżące arrow Rozstrzygnięcie naboru Partnera Krajowego w ramach konkursu 2/POKL/4.1.1/2013
Rozstrzygnięcie naboru Partnera Krajowego w ramach konkursu 2/POKL/4.1.1/2013
Redaktor: Małgorzata Wojtczak-Wałachowska   
03.12.2013.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zgodnie z art. 28a ust. 4 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dn. 6 grudnia 2006 r. z późn. zm. oraz w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego w dniu 12.11.2013 r. w Biuletynie Informacji Publicznej UKSW i w gazecie „Nasz Dziennik”, dotyczącego wyboru partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”, Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszenie otwartego naboru partnera krajowego do udziału w w/w projekcie zgłosiły się następujące podmioty:

1) Black Pearls Sp. z o.o., Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk
2) Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, ul. Paca 40, 04-386 Warszawa


Po zapoznaniu się z ofertami, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze partnera:
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL,
ul. Paca 40,
04-386 Warszawa


Zakres zadań Partnera:
1. Współpraca przy opracowaniu koncepcji projektu, zaplanowaniu działań i przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o dokumentację konkursową,
2. Organizacja i nadzór nad stażami/praktykami uczestników projektu (studia stacjonarne),
3. Realizacja i dokumentowanie działań przypisanych Partnerowi związanych z angażowaniem własnych zasobów, w szczególności:
a) opiniowanie i wsparcie rozwoju oferty dydaktycznej Uczelni w obszarze pracy ze społecznością lokalną (w tym modernizacja treści kształceniowych),
b) uczestnictwo w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ustalonym wymiarze i zakresie,
c) uczestnictwo w organie doradczym (rada pracodawców),
d) uczestnictwo w działaniach ponadnarodowych realizowanych w ramach projektu,
4. Upowszechnianie informacji na temat projektu.

Wybór partnera odbył się w oparciu o przepisy Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dn. 6 grudnia 2006 r. z późn. zm. Partner spełnia wymogi przedstawione w ogłoszeniu o naborze na Partnera w celu przygotowania i realizacji projektu w ramach Poddziałania 4.1.1 PO KL na programy rozwoju uczelni – konkurs 2/POKL/4.1.1/2013.

Ogłoszenie o naborze: http://bip.uksw.edu.pl/taxonomy/term/2

 
© 2018 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach