Start arrow Ogłoszenia arrow Rozstrzygnięcie naboru Partnera Ponadnarodowego w ramach konkursu 1/POKL/4.1.1/PN/2013
Rozstrzygnięcie naboru Partnera Ponadnarodowego w ramach konkursu 1/POKL/4.1.1/PN/2013
Redaktor: Małgorzata Wojtczak-Wałachowska   
04.09.2013.
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Biuro Projektów Europejskich zgodnie z art. 28a ust. 4 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dn. 6 grudnia 2006 r. z późn. zm. oraz w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego w dniu 12.08.2013 r. w Biuletynie Informacji Publicznej UKSW i w gazecie „Nasz Dziennik”, dotyczącego wyboru partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach Działania 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze partnera ponadnarodowego:
1. Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin,
Köpenicker Allee 39-57, 10318 Berlin

Zakres zadań Partnera:
1. Współpraca przy opracowaniu koncepcji projektu, zaplanowaniu działań i przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o dokumentację konkursową.
2. Realizacja i dokumentowanie działań przypisanych Partnerowi związanych z angażowaniem własnych zasobów, w szczególności:
a) wsparcie rozwoju oferty dydaktycznej Uczelni w obszarze opracowania programów aktywizacji społecznej (w tym współopracowanie programu dydaktycznego interdyscyplinarnych studiów doktoranckich),
b) uczestnictwo w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ustalonym wymiarze i zakresie.
3. Upowszechnianie informacji na temat projektu.
4. Wspieranie i dookreślanie metodyki działalności Centrum Animacji Społeczno-Kulturowej.
5. Przekazywanie wszystkich informacji i dokumentów niezbędnych do obsługi projektu w zakresie dotyczącym udziału Partnera w projekcie, w tym w szczególności na potrzeby składania wniosków beneficjenta o płatność.

Wybór partnera odbył się w oparciu o przepisy Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dn. 6 grudnia 2006 r. z późn. zm. Partner spełnia wymogi przedstawione w ogłoszeniu o naborze na Partnera w celu przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 4.1 PO KL na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej – konkurs 1/POKL/4.1.1/PN/ 2013.

Ogłoszenie o naborze: http://www.bip.uksw.akcessnet.net/index.php?idg=15&id=51&x=3

 
© 2018 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach