Start arrow Aktualności arrow Wiadomości bieżące arrow Rozstrzygnięcie naboru Partnera Krajowego w ramach konkursu 1/POKL/4.1.1/PN/2013
Rozstrzygnięcie naboru Partnera Krajowego w ramach konkursu 1/POKL/4.1.1/PN/2013
Redaktor: Małgorzata Wojtczak-Wałachowska   
04.09.2013.
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Biuro Projektów Europejskich zgodnie z art. 28a ust. 4 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dn. 6 grudnia 2006 r. z późn. zm. oraz w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego w dniu 09.08.2013 r. w Biuletynie Informacji Publicznej UKSW i w gazecie „Nasz Dziennik”, dotyczącego wyboru partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach Działania 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszenie  otwartego naboru partnera krajowego do udziału w w/w projekcie zgłosiły się następujące podmioty:

1) Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o.
2) Genesys Sp. z o .o.

Po zapoznaniu się z ofertami, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze partnera:
Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o.
ul. Gąsiorowskiego 12/14
05-510 Konstancin-Jeziorna

Zakres zadań Partnera:
1. Współpraca przy opracowaniu koncepcji projektu, zaplanowaniu działań i przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o dokumentację konkursową,
2. Organizacja i nadzór nad stażami/praktykami uczestników projektu (studia doktoranckie, moduł specjalizacyjny),
3. Realizacja i dokumentowanie działań przypisanych Partnerowi związanych z angażowaniem własnych zasobów, w szczególności:
a) opiniowanie i wsparcie rozwoju oferty dydaktycznej Uczelni w obszarze usług paramedycznych (w tym modernizacja treści kształceniowych),
b) uczestnictwo w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ustalonym wymiarze i zakresie,
c) uczestnictwo w organie doradczym (rada pracodawców),
d) uczestnictwo w działaniach ponadnarodowych realizowanych w ramach projektu,
4. Upowszechnianie informacji na temat projektu.

Wybór partnera odbył się w oparciu o przepisy Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dn. 6 grudnia 2006 r. z późn. zm. Partner spełnia wymogi przedstawione w ogłoszeniu o naborze na Partnera w celu przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 4.1 PO KL na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej – konkurs 1/POKL/4.1.1/PN/ 2013.

Ogłoszenie o naborze: http://www.bip.uksw.akcessnet.net/index.php?idg=15&id=51&x=3
 
© 2018 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach