Start arrow Programy arrow 7. Program Ramowy arrow Siódmy program ramowy (7PR)
Siódmy program ramowy (7PR)
Redaktor: Administrator   
19.12.2008.

Siódmy program ramowy (7PR)

Główne cele 7PR: programy szczegółowe


Wiedza to kluczowy element strategii lizbońskiej, której celem jest uczynienie z Unii Europejskiej „ najdynamiczniejszej na świecie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy”. „ Trójkąt wiedzy” - badania, edukacja oraz innowacja - stanowi zasadniczy element dążeń Europy chcącej sprostać ambitnym celom lizbońskim. Na poziomie Unii Europejskiej realizowane są liczne programy, podejmowane inicjatywy oraz przedsiębrane środki wspierające wiedzę.
Siódmy program ramowy (7PR) skupia wszelkie inicjatywy UE związane z badaniami, odgrywając kluczową rolę w realizacji celów wzrostu, konkurencyjności i zatrudnienia, wraz z nowym Programem ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP), programami edukacyjnymi i szkoleniowymi, oraz funduszami strukturalnymi i spójności na rzecz konwergencji i konkurencyjności regionalnej. Stanowi on również kluczowy filar europejskiej przestrzeni badawczej.
W obszernym zakresie celów 7PR wyodrębniono następujące cztery kategorie: Współpraca, Pomysły, Ludzie oraz Możliwości. Dla każdej z powyższych grupy celów opracowano program szczegółowy odpowiadający głównym obszarom polityki badawczej UE. Wszystkie programy szczegółowe współdziałają na rzecz promocji i wspierania tworzenia obszarów (naukowej) doskonałości.
Działania Wspólnego Centrum Badawczego (WCB) nie należące do obszaru badań jądrowych zostały pogrupowane i przyporządkowane szczegółowym programom, przy indywidualnej alokacji budżetowej.

Indywidualni naukowcy
Jakie korzyści odniosą naukowcy w ramach 7PR?
W porównaniu z poprzednim programem (6PR) wsparcie wspólnotowe przeznaczone na finansowanie badań wzrosło, ogółem, o 60% w siódmym programie ramowym. W ramach programu "Współpraca" 7PR znaczna część środków przeznaczona zostanie na wspieranie międzynarodowych projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy w dziesięciu obszernych dziedzinach naukowych, z czego masa krytyczna zasobów zostanie ukierunkowana na wyzwania i technologie o znaczeniu strategicznym.

Ponadto, nowopowołana Europejska Rada ds. Badań Naukowych będzie funkcjonować w charakterze ogólnoeuropejskiej organizacji finansującej, wspierającej nowatorskie badania naukowe o dużym znaczeniu poprzez otwartą i bezpośrednią konkurencję w UE.
Rozszerzone działania “Marie Curie” finansowane w ramach programu "Ludzie" 7PR będą wspierać kształcenie, rozwój kariery i mobilność naukowców w oparciu o rożne stypendia i wspieranie współdziałania w ramach sieci.
Program "Możliwości" zaprojektowano w celu optymalizacji rozwoju i wykorzystania zaplecza badawczego w Europie wspierając, na przykład, infrastruktury badawcze, MŚP z sektora wysokich technologii, klastry regionalne i współpracę międzynarodową.
Jak mogę uczestniczyć w 7PR?
Biorąc udział w projekcie realizowanym w ramach współpracy międzynarodowej – poprzez programy "Współpraca" i "Możliwości".
W „Zasadach uczestnictwa” 7PR wprowadzono uproszczenia rezygnując z modeli kosztów i umożliwiając utworzenie funduszu gwarancyjnego, który pokryje ryzyko finansowania wstępnego bez powracania do wymagania gwarancji od beneficjentów, a ponadto wyjaśniają postanowienia dotyczące praw własności intelektualnej.
Uproszczenia są wprowadzane nie tylko poprzez zasady uczestnictwa, ale też przez inne środki:
Wzór umowy o dotacje w ramach 7PR (w szczególności poprzez racjonalizację liczby świadectw kontroli i sprawozdań z audytu, co powinno ułatwić proces płatności);
Różne “zasady Komisji” regulujące i ujednolicające procedury składania, wyboru i oceny wniosków, a także ocenę kondycji finansowej wnioskodawców;
I, na koniec, środki, które mają wpływ na wewnętrzne prace Komisji Europejskiej takie jak powołanie Jednolitego Systemu Rejestracji dla wnioskodawców.
Będąc członkiem zespołu badawczego – w ramach programu "Pomysły", poprzez ERBN.
ERBN udostępni dwa rodzaje grantów, które będą funkcjonować na zasadzie podejścia oddolnego, bez określonych z góry priorytetów, we wszystkich dziedzinach badań naukowych:
Granty ERBN dla niezależnych badaczy na wczesnym etapie kariery (ERC Starting Grants) - celem których jest wsparcie niezależnych karier zawodowych wybitnych naukowców, bez względu na ich narodowość, którzy przebywają lub przeniosą się do UE i państw stowarzyszonych, i którzy znajdują się na etapie tworzenia pierwszego zespołu badawczego lub programu.
Granty ERBN dla naukowców o udokumentowanym dorobku naukowym (ERC Advanced Grants) - celem których jest zachęcanie i wspieranie wybitnych, innowacyjnych projektów badawczych inicjowanych przez naukowców w Państwach Członkowskich UE i państwach stowarzyszonych w 7PR. Grupą docelową tego systemu finansowania są uczeni o ugruntowanym dorobku. System przyznawania grantów ERBN dla naukowców o udokumentowanym dorobku naukowym zostanie ogłoszony w drugim zaproszeniu do składania wniosków, opublikowanie którego spodziewane jest w późniejszym terminie w 2007 r.
Granty ERBN dla niezależnych badaczy na wczesnym etapie kariery będą przekazywane we wcześniej ustalonych oddzielnych kwotach w wysokości od 100,000 euro i 400,000 euro rocznie (w ratach po 50,000 euro) w okresie do pięciu lat.
Wkład finansowy Wspólnoty przyjmie formę grantu do budżetu odpowiadającego maksymalnie 100% całkowitych kwalifikowanych kosztów bezpośrednich oraz pojedynczego wkładu finansowego do 20% całkowitych kwalifikowanych kosztów bezpośrednich na poczet kosztów pośrednich.

W charakterze indywidualnego naukowca w ramach programu "Ludzie"
Program “Ludzie” 7PR o budżecie 4,7 mld euro umożliwi dziesiątkom tysięcy naukowców korzystanie ze stypendiów na kształcenie w zakresie badań. Korzystać z nich będą mogli wszyscy naukowcy – od naukowców znajdujących się u progu kariery do naukowców o bardziej ugruntowanym dorobku.
Działania te wpłyną na większe zaangażowanie przemysłu, jako że zachęcana będzie mobilność międzysektorowa i poza granice państwowe. Program ten wspomoże kształcenie i rozwój kariery w różnych sektorach, w szczególności w sektorze prywatnym.
Aby uczestniczyć w większości działań „Marie Curie”, naukowiec musi być przygotowany na zmianę miejsca zamieszkania, mając na uwadze następujące kryteria:
Po pierwsze, naukowiec nie może być obywatelem państwa, do którego zamierza wyjechać i w którym zamierza przeprowadzać badania;
Po drugie, naukowiec nie mieszkał, nie pracował i nie studiował w danym państwie dłużej niż dwanaście miesięcy w okresie trzech lat bezpośrednio poprzedzających złożenie aplikacji bądź rozpoczęcie pracy (w zależności od działania).
Indywidualni naukowcy zainteresowani udziałem w działaniach “Marie Curie” mają dwie możliwości:
Zgłosić się bezpośrednio do instytucji, którą Komisja Europejska wytypowała do przeprowadzenia działania organizowanego przez przyjmującego (Host-Driven Action).
Przygotować projekt wspólnie z przyjmującą instytucją własnego wyboru i przedłożyć Komisji.
Jakie są inne sposoby uczestnictwa w 7PR?
Do zaopiniowania i oceny wniosków projektowych Komisja Europejska korzysta z pomocy sieci zarejestrowanych ekspertów. Komisja Europejska skontaktuje się z zarejestrowanymi ekspertami 6PR i przekaże ich dane do bazy danych ekspertów 7PR.

Serwis rejestracji dla 7PR jest dostępny na stronach CORDIS.
Więcej informacji o mianowaniu niezależnych ekspertów można znaleźć na stronach CORDIS poświęconych udziałowi w 7PR (patrz „KTO - mianowanie niezależnych ekspertów”).
Gdzie otrzymam pomoc?
Sieć Krajowych Punktów Kontaktowych (KPK) jest głównym podmiotem dostarczającym zorientowane w lokalych warunkach wskazówki, praktyczne informacje i pomoc dotyczącą wszystkich aspektów uczestnictwa w 7PR.
KPK na rzecz ułatwienia uczestnictwa w badaniach finansowanych przez ERBN w ramach programu „Pomysły”
KPK na rzecz uczestnictwa w działaniach „Marie-Curie” w ramach programu „Ludzie”
Szersze informacje dotyczące działań wspierających mobilność i rozwój kariery naukowców są dostępne na stronach internetowych "Marie-Curie” .
Jakie jeszcze kroki poczyniła Europa na rzecz naukowców?
Komisja Europejska zaleca Państwom Członkowskim UE oraz ich uniwersytetom i ośrodkom badawczym stosowanie Europejskiej Karty Naukowca, jak i Kodeksu postępowania. Karta określa jasne, ujednolicone zasady dotyczące podejścia do naukowców. Kodeks stanowi projekt zasad rzetelnego uznawania kwalifikacji i rekrutacji na zasadach mobilności.

1. „WSPÓŁPRACA”
Program szczegółowy “Współpraca” wspiera wszystkie rodzaje badań prowadzonych przez różne podmioty badawcze w ramach współpracy ponadnarodowej oraz dąży do zdobycia lub wzmocnienia wiodącej pozycji w kluczowych dziedzinach nauki i technologii.
W ramach 7PR na program “Współpraca” przeznaczona została kwota 32 413 mln euro, która będzie przekazana na wspieranie współpracy między uniwersytetami, przemysłem, ośrodkami badawczymi i władzami rządowymi w UE i poza nią.
Program “Współpraca” podzielono na dziesięć odrębnych tematów. Każdy z tych tematów funkcjonuje niezależnie, mając jednocześnie na celu utrzymanie spójności w ramach programu “Współpraca”. Umożliwia to wspólne, przekrojowe działania międzytematyczne poprzez m.in. wspólne zaproszenia do składania wniosków.
Niniejsze dziesięć tematów odpowiada głównym dziedzinom wiedzy i technologii, w których należy wzmocnić jakość europejskich badań naukowych, tak aby sprostać przyszłym wyzwaniom natury społecznej, gospodarczej, przemysłowej oraz w zakresie zdrowia publicznego i środowiska w Europie. Instrumenty z zakresu badań naukowych, w tym europejskie platformy technologiczne (EPT) zapewniają stałe powiązanie tematów. Dlatego też program “Współpraca” obejmuje te istotne tematy określone w strategicznych programach badań (SPB) opracowanych przez EPT.
Ponadnarodowa współpraca w ramach wszystkich tematów będzie wspierana przez:
Badania realizowane w ramach współpracy
Koordynowanie krajowych programów badawczych
Wspólne inicjatywy technologiczne
Platformy technologiczne
Badania realizowane w ramach współpracy: europejska doskonałość
Badania realizowane w ramach współpracy będą stanowić znaczną część badań finansowanych przez Wspólnotę. Ich celem jest tworzenie doskonałych projektów i sieci badawczych, będących w stanie przyciągać naukowców i inwestycje z Europy i całego świata. Cel ten zostanie osiągnięty przy pomocy wielu systemów finansowania: wspólnych projektów, sieci doskonałości, działań koordynacyjnych/wspierających, itp.
Konsultacje Komisji, które odbyły się z zainteresowanymi stronami w 2004 r., dotyczące przyszłości badań europejskich wykazały silne poparcie dla europejskich dotacji na rzecz badań realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej, chociaż panowała ogólna zgodność co do konieczności zmniejszenia liczby partnerów w konsorcjach oraz skupieniu więcej uwagi na mniejszych projektach niż miało to miejsce w szóstym programie ramowym (6PR).
Dr Ramon Marimon przewodniczył również panelowi ekspertów wysokiego szczebla, który miał na celu przeprowadzenie śródokresowego przeglądu nowych instrumentów zastosowanych w szóstym programie ramowym.
Źródła:
Zmieniony wniosek dotyczący Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007 - 2013).
Wniosek dotyczący decyzji Rady dotyczącej programu szczegółowego "Współpraca" wdrażającego siódmy program ramowy (2007 — 2013) COM(2005) 440
Europa: Action for "centres of excellence" with a European dimension Commission's Communication: Towards a European Research Area

Koordynowanie krajowych programów badawczych
Działania podjęte w tej dziedzinie będą prowadzone przy pomocy dwóch głównych instrumentów:
systemu ERA-NET, oraz
uczestnictwa Wspólnoty we wspólnie wdrażanych krajowych programach badawczych (Traktatu art. 169)
Działanie może obejmować dziedziny, które nie są bezpośrednio związane z dziesięcioma tematami, jeśli mają one wystarczającą europejską wartość dodaną. Działanie posłuży również wzmocnieniu komplementarności i synergii pomiędzy 7PR a działaniami prowadzonymi w ramach struktur międzyrządowych, takich jak EUREKA i COST. Wcześniejszy dokument uzupełniający o nazwie Koordynowanie krajowych programów badawczych stwierdza, że 7PR ma na celu konsolidację osiągniętych wyników i osiągnięcie wyższego poziomu koordynacji. Nastąpi poprawa w koordynowaniu krajowych programów badawczych, a więzi między europejskimi międzyrządowymi organizacjami badawczymi a UE zostaną zacieśnione.
System ERA-NET dąży do wzmocnienia koordynacji krajowych i regionalnych działań badawczych na dwa sposoby:
- ustanawiając ramy dla podmiotów wdrażających publiczne programy badawcze w celu polepszenia koordynacji ich działań poprzez nowe systemy ERA-NET, jak również rozszerzenie i pogłębienie zakresu istniejących systemów ERA-NET;
- zapewniając dodatkowe wsparcie finansowe Wspólnoty dla uczestników łączących swoje zasoby na potrzeby wspólnych zaproszeń do składania wniosków w ramach krajowych i regionalnych programów (‘ERA-NET PLUS’).
Konsultacje Komisji z zainteresowanymi stronami [PDF] dotyczące przyszłości badań europejskich wykazały silne poparcie dla tego celu ze strony uczestników. Podkreślono również wagę uwag do art. 169 podkreślających, że należy mieć na uwadze nauki płynące z obecnych inicjatyw opartych na art. 169 oraz wagę koordynowania działań z EUREKA.
Choć w 7PR obecny jest silny element ciągłości z wcześniejszymi programami ramowymi, pojawiły się w nim również nowe elementy mające na celu zacieśnienie europejskiej współpracy badawczej.
• Wspólne Inicjatywy Technologiczne dążące do promowania ambitnych ogólnoeuropejskich partnerstw publiczno-prywatnych;
• Lepsza koordynacja krajowych programów badawczych wspierana przez kontynuację systemu ERA-NET, w każdym temacie badawczym;
• Większa komplementarność i synergia programów badawczych w Europie w ramach „inicjatyw opartych na art. 169”, za pomocą których Wspólnota Europejska uczestniczy we wspólnie wdrażanych krajowych programach badawczych;
• W ramach każdego z tematów, a także w wymiarze ponadtematycznym, przewidziana jest bardziej ukierunkowana koncepcja współpracy międzynarodowej;
• Elastyczne reagowanie na nowe i nieprzewidziane potrzeby polityczne;
• Optymalny udział MŚP we wszystkich tematach.
Wspólne inicjatywy technologiczne
W ograniczonej liczbie przypadków zakres celu badań i rozwoju technologicznego oraz skala angażowanych zasobów uzasadniają tworzenie długoterminowych partnerstw publiczno-prywatnych w postaci wspólnych inicjatyw technologicznych. Inicjatywy te, będące głównie wynikiem prac europejskich platform technologicznych oraz obejmujące jeden lub niewielką liczbę wybranych aspektów badawczych w obrębie danej dziedziny, połączą inwestycje sektora prywatnego z krajowymi i europejskimi środkami publicznymi, w tym z dotacjami pochodzącymi z siódmego programu ramowego oraz z pożyczkami udzielanymi przez Europejski Bank Inwestycyjny. Decyzja dotycząca każdej wspólnej inicjatywy technologicznej będzie podejmowana, na podstawie artukułu 171 Traktatu lub na podstawie decyzji o programach szczegółowych zgodnie z art. 166 Traktatu.
Platformy technologiczne
Europejskie Platformy Technologiczne (EPT) utworzono w dziedzinach, w których europejska konkurencyjność, wzrost gospodarczy oraz dobrobyt zależą od istotnych postępów w zakresie badań i technologii w średnim i długim okresie. Europejskie platformy technologiczne skupiają pod przewodnictwem przemysłu zainteresowane strony w celu określenia i wdrażania strategicznego programu badań (SPB). EPT wniosły wkład w ustalenie tematów objętych programem „Współpraca”, szczególnie w dziedzinach związanych z przemysłem. Program „Współpraca” przyczyni się do realizacji SPB, jeśli stanowi on dla Europy rzeczywistą wartość dodaną.
EURAB, Europejska Rada ds. Badań Naukowych przygotowała listę "wiodących zasad" dla platform technologicznych - Report on European Technology Platforms
Sprawozdanie przygotowawcze dotyczące kluczowych cech i celów różnych platform technologicznych opisanych do rozpoczęcia 7PR i po jego rozpoczęciu - Technology platform: from definition to implementation of a common research agenda

2. „LUDZIE”

Najważniejsze informacje
Prezentacje z dnia 14 stycznia 2008 r. na temat Marie-Curie partnerstw i ścieżek rozwoju pomiędzy przemysłem a środowiskiem akademickim są teraz dostępne do pobrania.
Komunikat prasowy i przemówienie Komisarza Janeza Potočnika są również dostępne online: komunikat prasowy, przemówienie.

Działania Marie Curie należą do jednych z najpopularniejszych i najbardziej docenianych elementów wspólnotowych Programów Ramowych w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Ewoluowały one z biegiem czasu i z programu czysto stypendialnego przekształciły się w program służący rozwojowi kariery naukowej. Działania Marie Curie to odpowiedź na potrzeby europejskich naukowców w zakresie podnoszenia kwalifikacji naukowych, mobilności oraz konsolidacji i poszerzenia perspektyw zawodowych badaczy. Wskazuje na to zainteresowanie, jakim cieszą się konkursy oraz ilość wysoko ocenianych wniosków, która w większości działań przekracza dostępne środki finansowe.
Działania Marie Curie w 6. Programie Ramowym były częścią programu służącego utworzeniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej.
Działania Marie Curie w 7. Programie Ramowym zostały przeorganizowane i stały się częścią dużego i ustrukturyzowanego programu 'Ludzie'. Program ten, w całości poświęcony wzmocnieniu potencjału ludzkiego w obszarze badań i technologii, dysponuje znaczącym budżetem całkowitym rozłożonym na siedem lat do 2013 r. w wysokości ponad 4,7 miliarda euro. Stanowi to średnio 50-procentowy wzrost w porównaniu z 6PR.

Uzasadnienie realizacji Programu 'Ludzie'
Liczna oraz wysoko wykwalifikowana kadra naukowa to nie tylko niezbędny warunek postępu naukowego i wspierania innowacji, ale również ważny czynnik przyciągający i utrzymujący inwestycje w badania naukowe, dokonywane przez podmioty publiczne i prywatne. Zważywszy na rosnącą konkurencję na arenie międzynarodowej, rozwój otwartego, wolnego od wszelkich form dyskryminacji, europejskiego rynku pracy dla naukowców oraz zróżnicowanie umiejętności i ścieżek kariery naukowców przyczyni się do wsparcia mobilności naukowców oraz rozpowszechniania wiedzy, zarówno w Europie, jak i poza nią. Przewiduje się rozpoczęcie działań stanowiących zachętę dla młodych naukowców, wspierających ich na wczesnym etapie kariery naukowej oraz przeciwdziałających 'drenażowi mózgów', takich jak stypendia reintegracyjne.'

Program szczegółowy 'Ludzie' potwierdza, że jedną z głównych przewag nad konkurencją w nauce i technice jest ilość i jakość zasobów ludzkich. Ogólny cel strategiczny tego programu szczegółowego polega na podniesieniu atrakcyjności Europy dla najlepszych naukowców, i jest związany z dalszym rozwijaniem i utrwalaniem Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Cele Programu 'Ludzie'
Wzmocnienie, ilościowe i jakościowe, potencjału ludzkiego w obszarze badań i technologii w Europie poprzez: zainteresowanie większej liczby młodych ludzi karierą naukową, zachęcenie europejskich naukowców do pozostania w Europie oraz zwiększanie atrakcyjności Europy dla najlepszych naukowców i przyciąganie badaczy z całego świata. Cel ten realizowany będzie przy pomocy spójnego pakietu działań Marie Curie, opierającego się na doświadczeniach zdobytych w poprzednich programach ramowych oraz uwzględniającego europejską wartość dodaną, związaną z budową Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Działania Marie Curie skierowane są do naukowców pracujących w sektorze publicznym i prywatnym, będących na różnych szczeblach kariery zawodowej. Rozpoczynają się od początkowego kształcenia dla ludzi młodych, po kształcenie ustawiczne i rozwój kariery doświadczonych naukowców. Mają również za zadanie przyczynić się do wzrostu liczby kobiet naukowców poprzez propagowanie zasady równych szans, sprzyjanie wznawiania kariery badawczej po przerwie oraz takie zaplanowanie działań, które pozwoli na godzenie życia zawodowego i prywatnego.'

Działania
Program szczegółowy 'Ludzie' realizowany jest za pośrednictwem działań podzielonych na pięć grup:
' Szkolenia wstępne naukowców', które mają na celu poprawę możliwości rozwoju kariery zawodowej zwłaszcza młodych naukowców pracujących zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym, poprzez poszerzenie ich umiejętności naukowych oraz ogólnych, w tym związanych z transferem technologii i przedsiębiorczością.
' Kształcenie przez całe życie oraz rozwój kariery' działanie skierowane do doświadczonych naukowców zainteresowanych uzupełnieniem lub nabyciem nowych umiejętności i kompetencji, poprawy mobilności w obrębie danej dziedziny naukowej, pomiędzy dziedzinami naukowymi oraz między sektorami, wznowienia kariery naukowej po okresie przerwy oraz skutecznej i trwałej reintegracji poprzez zapewnienie stabilnego miejsca pracy po okresie spędzonym poza UE.
' Partnerstwa i ścieżki rozwoju pomiędzy przemysłem a środowiskiem akademickim' działanie, które służy wzrostowi mobilności międzysektorowej oraz zapewnia transfer wiedzy poprzez partnerstwa badawcze realizowane w dłuższych programach współpracy pomiędzy podmiotami ze środowiska akademickiego a przemysłem, w tym MŚP, z uwzględnieniem tradycyjnych branż produkcyjnych.
' Wymiar międzynarodowy' wspomagający kształcenie przez całe życie i rozwój zawodowy naukowców w Unii Europejskiej, przyciągający talenty badawcze spoza Europy oraz pogłębiający obustronnie korzystną współpracę badawczą z naukowcami spoza Europy.
' Działania szczegółowe' pomagające usuwać utrudnienia w przepływie naukowców oraz poprawiające ich możliwości zawodowe w Europie.

Dodatkowe informacje
Informacje ogólne można uzyskać pobierając broszurę dotyczącą działań Marie Curie w ramach 7PR Ludzie, która zawiera krótki opis każdego działania [PDF].
Więcej informacji szczegółowych o polityce Komisji dotyczącej działań 'Marie Curie' znajduje się na stronie programu 'Ludzie' 7PR w portalu Europa.
Uczestnicy poszczególnych działań 'Marie Curie' w 7PR powinni odwiedzić strony poświęcone określonym kategoriom.
Naukowcy poszukujący praktycznych informacji lub pomocy w kwestiach związanych z mobilnością, lub szukający pracy powinni odwiedzić stronę poświęconą działaniom 'Marie Curie' i zasobom ludzkim oraz mobilności w portalu Europa.
Więcej informacji o obecnych działaniach 'Marie Curie' w 6PR znajduje się na stronie poświęconej działaniom 'Marie Curie' w szóstym programie ramowym.

Źródła:
Work Programme 2007, PEOPLE (European Commission C(2006) 6844)
Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013)
2006/973/WE: Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego Ludzie, wdrażającego siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013)
Nauka i społeczeństwo - program prac: 2005-2006
Plan działania w dziedzinie nauki i społeczeństwa
Inicjatywa Naukowcy w Europie [PDF] oraz kampania informacyjna, kwiecień – listopad 2005 r.
Grupa robocza EURAB zajmująca się zwiększaniem atrakcyjności kariery w dziedzinie nauki, inżynierii i technologii: dokument ogólny [PDF]

3. „MOŻLIWOŚCI”
Wnioski Komisji dotyczące programu „Możliwości” 7PR mają na celu stymulację możliwości w zakresie badań i innowacji w całej Europie i zapewnienie ich optymalnego wykorzystania. Program „Możliwości”, o budżecie w wysokości 4 097 mln euro, obejmie siedem obszernych dziedzin:
Infrastruktury badawcze
Prace badawcze na rzecz MŚP
Regiony Wiedzy oraz wspieranie rozwoju regionalnych klastrów badawczych
Potencjał badawczy
Nauka w społeczeństwie
Wspieranie spójnego rozwoju w dziedzinie badań naukowych
Określone działania we współpracy międzynarodowej
Niniejszy program szczegółowy ma również na celu:
wspieranie spójnego kształtowania polityk;
uzupełnianie programu “Współpraca”;
wnoszenie wkładu do polityk i inicjatyw UE mających na celu zwiększenie spójności i wpływu polityk Państw Członkowskich;
synergię z polityką spójności i polityką regionalną, funduszami strukturalnymi, programami edukacyjnymi i szkoleniowymi oraz programem na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP).

4. „POMYSŁY”
Inicjowane przez naukowców " badania pionierskie", w ramach działań powszechnie rozumianych jako "badania podstawowe", są główną siłą napędową dobrobytu i postępu społecznego, ponieważ otwierają nowe perspektywy dla postępu naukowego i technologicznego oraz mają decydujące znaczenie w generowaniu nowej wiedzy prowadzącej do przyszłych zastosowań i rynków.
Mimo wielu sukcesów i wysokiego poziomu osiągnięć w wielu dziedzinach, Europa nie wykorzystuje w pełni swoich zasobów oraz potencjału badawczego, przez co pilnie potrzebuje zwiększonej zdolności do generowania wiedzy i przekładania jej na wartości ekonomiczne i społeczne oraz wzrost gospodarczy i społeczny.
Celem programu szczegółowego "Pomysły" jest podwyższenie doskonałości, dynamiki i kreatywności badań prowadzonych w Europie oraz podniesienie atrakcyjności Europy dla najlepszych naukowców zarówno z państw europejskich, jak i z krajów trzecich, a także dla przemysłowych inwestycji w badania, dzięki ogólnoeuropejskiej, opartej na zasadach konkurencji strukturze finansowania, mającej charakter dodatkowy, lecz nie zastępującej finansowania krajowego, na rzecz "badań pionierskich" prowadzonych przez indywidualne zespoły. Ważnym aspektem tego programu jest ogłaszanie i rozpowszechnianie wyników badań.
Europejska Rada ds. Badań Naukowych - wsparcie dla nauki i dydaktyki
W ramach tego programu szczegółowego oraz dla potrzeb jego realizacji Komisja powołała do życia Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERBN), która składa się z niezależnej Rady Naukowej oraz specjalnej jednostki ds. realizacji. ERBN działa zgodnie z zasadami doskonałości naukowej, autonomii, skuteczności, przejrzystości i odpowiedzialności, oraz wspiera inicjowane przez naukowców projekty w dziedzinie "badań pionierskich", prowadzonych przez indywidualne zespoły konkurujące ze sobą na szczeblu europejskim, w obrębie i ponad granicami wszelkich dziedzin badań.

ERBN ma charakter uzupełniający w stosunku do pozostałych realizowanych w Europie działań w zakresie finansowania, jak np. działania krajowych agencji finansujących badania, i stanowi flagowy komponent Siódmego programu ramowego (7PR) Unii Europejskiej, o łącznym budżecie przewidzianym dla ERBN opiewającym na 7,5 mld EUR na okres 7 lat (2007-2013).
Opierające się na zasadzie "inicjowania przez badaczy", czy też "oddolności", podejście ERBN pozwala samym naukowcom identyfikować nowe możliwości i kierunki badań zamiast, a więc nie muszą podążać oni za priorytetami określanymi przez polityków. Takie podejście jest gwarantem skierowania środków finansowych do nowych, obiecujących obszarów badań cechujących się większym stopniem elastyczności.
Granty dla naukowców rozpoczynających karierę i doświadczonych badaczy
Granty ERBN przyznawane będą na zasadach otwartej konkurencji dla projektów prowadzonych przez młodych, jak i mających już ugruntowaną pozycję naukowców, bez względu na ich pochodzenie, którzy pracują w Europie - jedynym kryterium wyboru jest tu doskonałość. Przyjętym celem jest rozpoznanie najlepszych pomysłów oraz zatrzymanie w Europie najzdolniejszych naukowców, oferując im należny status i widoczność, jednocześnie przyciągając utalentowanych badaczy z zagranicy.
Zwracając się do najbłyskotliwszych umysłów Europy ERBN ma nadzieję przyczynić się do nowych, nieprzewidzianych odkryć w nauce i technologii - takich, które mogą stanowić podstawę nowych gałęzi przemysłu, rynków i szerzej rozumianych społecznych innowacji jutra.

Celem ERBN jest:
wspieranie najlepszych spośród najlepszych inicjatyw naukowych w Europie, we wszystkich dziedzinach nauki, techniki i dydaktyki;
zachęcanie do stosowania podejścia opierającego się w całości na inicjatywie badaczy, czyli "oddolnego";
zachęcanie do prowadzenia pracy przez naukowców o ugruntowanej pozycji oraz nowej generacji niezależnych liderów nauki w Europie;
wynagradzanie innowacyjnych propozycji poprzez nacisk na jakość pomysłu, nie zaś na określoną dziedzinę badań;
wykorzystanie różnorodności wysokiego potencjału badawczego w Europie i przeznaczenie funduszy na najbardziej obiecujące pomysły;
podniesienie statusu i zwiększenie zauważalności europejskich badań pionierskich oraz najlepszych naukowców dziś i jutra;
uczynienie doskonałości fundamentem badań europejskich.
Sieć Krajowych Punktów Kontaktowych (KPK)
Sieć Krajowych Punktów Kontaktowych jest podstawową strukturą odpowiedzialną za udzielanie wskazówek, informacji praktycznych oraz pomocy w zakresie wszelkich aspektów uczestnictwa w 7PR.
Co to jest sieć KPK?
KPK to krajowe struktury ustanawiane i finansowane przez rządy 27 państw członkowskich UE oraz państw stowarzyszonych z programem ramowym. KPK udzielają spersonalizowanego wsparcia na miejscu i w języku składającego wniosek.
Architekturę sieci KPK w poszczególnych państwach cechuje znaczna różnorodność - od sieci wysoce scentralizowanych po zdecentralizowane, oraz określoną liczbę różnych podmiotów, od ministerstw po uczelnie wyższe, od centrów badawczych i specjalnych agencji po prywatne firmy doradcze. Sytuacja ta jest odzwierciedleniem różnych tradycji narodowych, metodologii działania, krajobrazów badawczych i systemów finansowania.
Usługi wsparcia 7PR
Serwis konsultacyjny (usługa oferowana przez Ośrodek Kontaktowy Europe Direct)
Tu możesz zadać pytanie na temat dowolnych aspektów badań europejskich jako takich oraz,w szczególności, programów ramowych UE w dziedzinie badań.
Usługa ta zastępuje tradycyjny Help Desk emailowy.
http://ec.europa.eu/research/enquiries
Uwaga: nie będą udzielane odpowiedzi na pytania dotyczące zapomnianych haseł (odnośnie do ekspertów, wniosków itd.), technicznych aspektów składania wniosków czy problemów natury informatycznej (przewidziana będzie odrębna pomoc na stronach systemu składania wniosków (EPSS)).
Ograniczenie odpowiedzialności: w przypadku zapytań dotyczących składania ofert nie możemy zagwarantować udzielenia odpowiedzi tuż przez terminem składania ofert. Prosimy nadsyłanie ofert przynajmniej 2 tygodnie przed terminem.Punkt informacyjny dotyczący praw własności intelektualnej
Celem punktu jest pomoc dla potencjalnych i obecnych wykonawców biorących udział w projektach badawczo-rozwojowych finansowanych przez Wspólnotę, dotycząca tematyki praw własności intelektualnej. Punkt informacyjny oferuje dwie główne usługi: informacyjną stronę internetową dostępną dla zainteresowanych stron oraz bezpłatny serwis prawny Helpline dla uczestników badań finansowanych przez Unię Europejską w programach ramowych.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: http://cordis.europa.eu/ipr-helpdesk/pl/home.html
IGLO - Nieformalna Grupa Biur Kontaktowych BTR IGLO jest nieformalnym stowarzyszeniem Biur Kontaktowych BTR mających siedzibę w Brukseli. Celem IGLO jest ułatwienie i wzmocnienie interakcji, wymiany informacji i współpracy między członkami IGLO, ich krajowymi systemami badawczymi i instytucjami europejskimi w sprawach związanych z badaniami i rozwojem w UE, w szczególności zaś z programami ramowymi.

źródło: http://cordis.europa.eu/news/home_pl.html
 
© 2018 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach