Start arrow Mechanizmy arrow Mechanizm Finansowy EOG i Norweski MF arrow Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
Redaktor: Administrator   
19.12.2008.

 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

Ogólne informacje

Trzy kraje EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu), będące zarazem członkami EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), tj. Norwegia, Islandia i Liechtenstein zaoferowały bezzwrotną pomoc finansową dla Polski w postaci dwóch instrumentów pod nazwą: Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy zwanych również funduszami norweskimi.
 
W ramach podpisanych przez Polskę dwóch umów tj. Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego przyznano Polsce kwotę w wysokości 533,51 mln euro do wykorzystywania w latach 2004-2009. Celem Norweskiego Mechanizmu Finansowego jest zmniejszenie socjalnych i ekonomicznych różnic w ramach Europejskiego Obszary Gospodarczego i umożliwienie wszystkim krajom członkowskim pełne uczestnictwo na rynku wewnętrznym.
 
Ustanowienie Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (mocą dokumentu założycielskiego) to inicjatywa wspierająca współpracę edukacyjną pomiędzy Polską a krajami – darczyńcami (Islandią, Liechtensteinem, Norwegią), której celem jest zwiększenie zakresu i podniesienie jakości organizacji mobilności studentów i pracowników. FSS zakłada wykorzystanie 13,3 mln € w latach 2008-2011.
 
Działania, które będą realizowane w ramach FSS powinny przyczynić się do rozszerzenia wymiany studentów i pracowników uczelni pomiędzy Polską a państwami-darczyńcami oraz wzmocnienia współpracy pomiędzy instytucjami edukacyjnymi tych krajów.
 
W ramach FSS, którego budżet będzie pochodzić w 90% z funduszy Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a w 10% z budżetu państwa polskiego, finansowane są następujące inicjatywy:
- wymiana studentów i pracowników uczelni na zasadach wypracowanych w programie Erasmus, 
- indywidualne stypendia dla młodych badaczy (do 40 roku życia) oraz wizyty studyjne dla pracowników instytucji edukacyjnych (placówek oświatowych, instytucji zajmujących się kształceniem zawodowym, kształceniem dorosłych itp.),
-projekty międzynarodowe realizowane przez instytucje polskie oraz instytucje z krajów darczyńców, których celem będzie poprawa jakości kształcenia oraz zwiększenie udziału jednostek w przedsięwzięciach międzynarodowych (organizacja wspólnych seminariów, konferencji, przygotowanie i produkcja wspólnych publikacji, analiz i badań związanych z badaniem potrzeb i kierunkami rozwoju polskich instytucji edukacyjnych, kursy intensywne dla studentów, projekty współpracy pomiędzy szkołami),
-projekty, których celem będzie poprawa jakości kształcenia i sposobu funkcjonowania polskich szkół wyższych, szczególnie w zakresie przygotowania polskich uczelni do przyjmowania studentów zagranicznych (m.in. opracowanie programów kształcenia w językach obcych, opracowanie programów wspólnych studiów, przygotowanie innowacyjnych metod kształcenia, poprawa współpracy uczelni z przemysłem i instytucjami nie akademickimi).
 
Cele FSS
 
Zakres i podstawy wdrażania Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego zostały określone na posiedzeniu Komitetu Europejskiego rady Ministrów w dniu 17 kwietnia 2007 i zgodnie  w tym dokumentem celem strategicznym Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego jest zwiększenie spójności społecznej i ekonomicznej w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego poprzez działania w obszarze edukacji pomiędzy Polską a państwami-darczyńcami.
 
FSS ma również na celu:
- poszerzenie wiedzy, rozwijanie metod opartych na najlepszych praktykach i transfer innowacyjnych rozwiązań w zakresie edukacji i szkoleń,
- promowanie mobilności uczniów, studentów, doktorantów, nauczycieli i naukowców pomiędzy Polską a państwami - darczyńcami,
- promowanie współpracy i partnerstw pomiędzy instytucjami działającymi w sferze edukacji w Polsce oraz na obszarze państw – darczyńców.
 
Realizacja założeń Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego odbywa się na podstawie wytycznych przygotowanych przez państwa-darczyńców tj.: Zasad i procedur wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG 2004-2009 oraz Zasad i procedur wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009.
 
Do powyższych zasad Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego państwa-darczyńcy (Islandia, Liechtenstein i Norwegia) dołączyły deklaracje dotyczące najważniejszych celów horyzontalnych (zwanych też zagadnieniami przekrojowymi), których osiągnięciu mają służyć projekty realizowane w ramach tych Mechanizmów:
- zrównoważony rozwój - polityka i wytyczne,
- równość szans kobiet i mężczyzn - polityka i wytyczne,
- polityka i zasady dobrego zarządzania oraz przeciwdziałania korupcji.

Państwa-darczyńcy opracowały również ogólne założenia dotyczące możliwych obszarów współpracy w dziedzinie edukacji i badań naukowych dla wszystkich państw objętych finansowanie z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmy Finansowego.
 
Budżet i finansowanie
 
Łączna suma środków przeznaczonych na Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy wynosi 13,3 mln euro w latach 2008-2011, po stronie polskiej zostanie zapewnione współfinansowanie z budżetu państwa w wysokości 10% jego wielkości.
 
Rolę operatora Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, wskazana do wykonywania tych działań zarówno przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, jak i przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

I nabór wniosków w 2008 r. obejmował następujące Działania:
Działanie I Mobilność Studentów i Pracowników
Działanie II Kursy Językowe
Działanie III Stypendia Indywidualne
Działanie IV Współpraca Instytucjonalna
Działanie V Rozwój Polskich Uczelni

II nabór wniosków w 2008 r. obejmował powyższe działania z wyłączeniem Działania I Mobilność Studentów i Pracowników.

Kolejny nabór wniosków planowany jest w okresie 01.02. – 31.03.2009 r. Z bieżących informacji wynika, iż obejmie on wszystkie pięć działań. Dla Działania V Rozwój Polskich Uczelni będzie to ostatni nabór! Następny, ostatni nabór wniosków w ramach FSS jest planowany w 2010 r.

Działanie I - Mobilność Studentów i Pracowników obejmuje następujące kategorie działań:
 
Mobilność studentów:
- Wyjazdy polskich studentów oraz przyjazdy studentów zagranicznych na okres studiów od 3 do 12 miesięcy (w jednym roku akademickim), wliczając przygotowanie językowe (udział w intensywnym kursie językowym w kraju docelowym przed lub w trakcie okresu studiowania),
- Wyjazdy polskich studentów na praktyki do współpracujących instytucji, firm lub organizacji na okres od 3 do 12 miesięcy (w trakcie jednego roku akademickiego), wliczając przygotowanie językowe (udział w intensywnym kursie językowym w kraju państwa - darczyńcy przed lub w trakcie okresu studiowania).

Mobilność pracowników uczelni:
- Wyjazdy polskich pracowników do zagranicznych uczelni partnerskich i przyjazdy zagranicznych pracowników do Polski w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych wymiarze min 5 godzin dydaktycznych, na okres od 1 dnia do 6 tygodni,
- Wyjazdy polskich pracowników do zagranicznych uczelni partnerskich i przyjazdy zagranicznych pracowników do Polski w celu udziału w seminariach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach, doskonalenia umiejętności i kwalifikacji, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy, na okres od 1 dnia do 6 tygodni,
- work shadowing – staż towarzyszący, zarówno polskich pracowników na uczelniach państw-darczyńców jak i pracowników zagranicznych w Polsce na okres od 1 dnia do 6 tygodni.
 
Organizacja mobilności
Przygotowanie i realizacja przyjazdów studentów i pracowników w ramach mobilności przez uczelnię macierzystą i przyjmującą (każde działanie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem mobilności studenta / pracownika m.in.: informacja, promocja, monitoring, raportowanie związane z wymianą).
 
Wnioskodawcy
O dofinansowanie w ramach FSS - Mobilność Studentów i Pracowników Szkół Wyższych mogą się ubiegać:
- polskie uczelnie posiadające Kartę Uczelni Erasmusa, które zamierzają otrzymać środki z Funduszu na sfinansowanie mobilności studentów i pracowników w projekcie z Norwegią, Islandią czy Liechtensteinem.
- studenci i pracownicy zainteresowani wyjazdem do Norwegii, Islandii czy Liechtensteinu składają wnioski i inne dokumenty zgodnie z wymogami uczelni macierzystej. Informacji należy szukać w pierwszej kolejności na stronie internetowej uczelni. Na bardziej szczegółowe pytania odpowie wydziałowy lub uczelniany koordynator Erasmusa oraz osoby odpowiedzialne za realizację tego programu na uczelni.
 
Polska uczelnia może współpracować z dowolną liczbą uczelni z państw - darczyńców, o ile ma podpisaną dwustronną umowę na realizację Programu Erasmus oraz stosować będzie zasady i procedury obowiązujące w programie Erasmus.

Czas trwania projektu
Czas trwania pojedynczego Projektu Mobilności wynosi do 15 miesięcy.

Zasady finansowania
 
Mobilność studentów
Miesięczne dofinansowanie polskich studentów wyjeżdżających do państw-darczyńców na studia lub praktykę do 800 €
Miesięczne dofinansowanie studentów z państw-darczyńców przyjeżdżających do Polski na studia do 500 €
Dodatkowo: 500 € jako kwota ryczałtowa na koszty podróży i ubezpieczenia na osobę. Nie są wymagane faktury lub rachunki od beneficjentów indywidualnych (studentów i pracowników).

Mobilność pracowników
Dofinansowanie dla pracowników polskich uczelni wyjeżdżających do państw - darczyńców:
- 210 € za każdy dzień dla pobytu krótszego niż 7 dni
- 1050 € za tydzień- dla pobytu dłuższego lub równego 7 dni, ale krótszego niż jeden miesiąc*
- 2100 € za 1-szy miesiąc*
- 1100 € za 2-gi i kolejne miesiące*
 
Dofinansowanie dla pracowników uczelni państw – darczyńców przyjeżdżających do Polski:
- 120 € za każdy dzień dla pobytu krótszego niż 7 dni
- 610 € za tydzień- dla pobytu dłuższego lub równego 7 dni, ale krótszego niż jeden miesiąc*
- 1220 € za 1-szy miesiąc*
- 650 € za 2-gi i kolejne miesiące*

Dodatkowo: 500 € jako kwota ryczałtowa na koszty podróży i ubezpieczenia na osobę. Nie są wymagane faktury lub rachunki od beneficjentów indywidualnych (studentów i pracowników).

* - Jeśli pobyt na uczelni partnerskiej trwa dłużej lub krócej niż pełne okresy ryczałtowe, należy proporcjonalnie pomniejszyć lub powiększyć wysokość przyznanego ryczałtu.

Organizacja Mobilności

Koszty organizacji mobilności dla uczelni przyjmującej 500 € za osobę.
Koszty uprawnione to:
- Koszty podróży i ubezpieczenia beneficjentów indywidualnych,
- Koszty utrzymania beneficjentów indywidualnych zna okres spędzony za granicą,
- Opłaty za naukę języka jednego z państw-darczyńców ponoszone przez polskiego studenta na rzecz instytucji w kraju EFTA EOG oferującej kurs językowy i poznanie kulturowe, opłata ta jest refundowana studentowi przez uczelnię macierzystą z funduszy FSS,
- Koszty organizacji mobilności poniesione przez uczelnię przyjmującą.

Schemat wypłaty zaliczek i rozliczenia projektu:
- Płatność zaliczkowa – do 70% całkowitej kwoty dofinansowania płatna po podpisaniu umowy,
- Płatność częściowa – do 30% całkowitej kwoty dofinansowania płatna po akceptacji Raportu cząstkowego,
- Płatność końcowa (jeśli ma zastosowanie) – po akceptacji Raportu końcowego.

Osobą koordynującą Działanie I jest Magdalena Gessel e-mail: magdalena.gessel@frse.org.pl

W ramach Działania II – Kursy Językowe, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na następujące działania:
- Intensywne kursy języka i kultury polskiej dla studentów z krajów państw-darczyńców organizowane w ramach Działania II w Polsce, preferencyjnie przez instytucje uczące języka polskiego jako języka obcego,
- Intensywne kursy języka państw-darczyńców organizowane dla polskich studentów, w szczególności dla studentów filologii poszczególnych krajów EOG, przez wyspecjalizowane instytucje w Polsce.
 
Podstawowymi celami organizowanych kursów są:
- lepsze przygotowanie studentów do odbycia okresu studiów lub praktyki w kraju docelowym,
- lepsze poznanie języka państwa – darczyńcy w celu umożliwienia zdobycia wiedzy przez polskich studentów w zakresie literatury, historii czy sztuki państwa-darczyńcy.
 
W ramach pojedynczego kursu możliwe są następujące działania:
- zajęcia językowe,
- seminaria,
- zajęcia integracyjne,
- program turystyczny i kulturalny dla studentów dla studentów zagranicznych przyjeżdżających do Polski w ramach Działania I.

Wnioskodawcy
O dofinansowanie w ramach FSS Działanie II – Kursy Językowe - mogą się ubiegać następujące podmioty:
- w przypadku intensywnych kursów języka polskiego: polskie uczelnie wyższe posiadające wydziały specjalizujące się w nauczaniu języka polskiego jako języka obcego,
- w przypadku kursów języków krajów EOG: polskie uczelnie wyższe specjalizujące się w nauczaniu języka jednego z państw – darczyńców; priorytetem będzie język norweski i islandzki.

Czas trwania projektu
Czas trwania pojedynczego kursu językowego wynosi od 4 do 6 tygodni. Kursy językowe dla studentów przyjeżdżających z państw-darczyńców powinny być organizowane przed rozpoczęciem semestru. Kursy językowe dla polskich studentów wyjeżdżających na studia lub praktyki w ramach Działania I powinny być organizowane przed wyjazdem polskich studentów objętych mobilnością.

Zasady finansowania
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi do 5.000 € za kurs organizowany dla grupy do 10 osób (tj. do 125 € na tydzień za osobę).
W ramach kursów językowych mogą być finansowane następujące koszty uprawnione:
- Koszty kadry dydaktycznej i administracyjnej,
- Przygotowanie i zakup materiałów dydaktycznych,
- Koszty związane z programem socjalnym, kulturalnym i turystycznym,
- Koszty administracyjne i pocztowo-telekomunikacyjne.
 
Schemat wypłaty zaliczek i rozliczenia projektu
- Płatność zaliczkowa – do 70% całkowitej kwoty dofinansowania płatna po podpisaniu umowy
- Płatność końcowa – w wysokości min. 30%, po akceptacji Raportu końcowego
 
Osobą koordynującą Działanie II jest Magdalena Gessel e-mail: magdalena.gessel@frse.org.pl

W ramach Działania III – Stypendia Indywidualne - istnieje możliwość dofinansowania projektów mających na celu:
- wyjazdy doktorantów i młodych naukowców (do 40 roku życia) w celu przeprowadzenia badań naukowych w instytucjach badawczych krajów – darczyńców,
- przyjazdy doktorantów i młodych naukowców z państw - darczyńców w celu prowadzenia badań naukowych w polskich instytucjach badawczych,
- Indywidualne wizyty studyjne obywateli polski i państw - darczyńców -przedstawicieli instytucji działających na rzecz szkolnictwa wyższego (na przykład Konferencje Rektorów, Państwowa KomisjaAkredytacyjna, Środowiskowa Komisja Akredytacyjna), 
- Indywidualne wizyty studyjne przedstawicieli instytucji edukacyjnych w Polsce i krajach państw - darczyńców (działających w sektorze szkolnictwa podstawowego, zawodowego i kształcenia osób dorosłych).

Wnioskodawcy
O dofinansowanie w ramach Działania III – Stypendia Indywidualne – mogą się ubiegać następujące osoby:
- Doktoranci i młodzi naukowcy (do 40 roku życia) z Polski i państw-darczyńców,
- Przedstawiciele instytucji działających w sektorze edukacji (poza przedstawicielami uczelni wyższych zaangażowanymi w projekty „Mobilność Studentów i Pracowników”).

Czas trwania projektu
- Doktoranci i młodzi naukowcy od 3 do 12 miesięcy,
- Inne osoby - pobyty do 2 tygodni.

Zasady finansowania
W ramach Działania III – Stypendia Indywidualne możliwe jest ubieganie się o następujące dofinansowanie:
1) Polscy doktoranci i młodzi naukowcy wyjeżdżający do kraju przyjmującego:
- Koszty utrzymania - do 2200 € za miesiąc
- Koszty podróży - do 500 €
- Koszty ubezpieczenia - na czas pobytu w kraju przyjmującym
- Koszty instytucjonalne - do 1000 € za semestr (6 miesięcy)
2) Zagraniczni doktoranci i młodzi naukowcy przyjeżdżający do Polski:
- Koszty utrzymania - do 1500 € za miesiąc
- Koszty podróży - do 500 €
- Koszty ubezpieczenia - na czas pobytu w kraju przyjmującym
- Koszty instytucjonalne - do 750 € za semestr (6 miesięcy)
3) Inne osoby wyjeżdżające do państw-darczyńców:
- Koszty utrzymania - 210 € za dzień lub 1050 € za tydzień
- Koszty podróży - do 500 €
- Koszty ubezpieczenia - na czas pobytu w kraju przyjmującym
4) Inne osoby przyjeżdżające do Polski:
- Koszty utrzymania - 120 € za dzień lub 610 € za tydzień
- Koszty podróży i ubezpieczenia - do 500 €
- Koszty ubezpieczenia - na czas pobytu w kraju przyjmującym
 
Przez koszty utrzymania rozumiane są koszty związane z pobytem w kraju docelowym, zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny.
Koszty uprawnione:
- Koszty podróży,
- Koszty utrzymania,
- Koszty ubezpieczenia,
- Koszty instytucjonalne płacone instytucji przyjmującej (jedynie w przypadku doktorantów i młodych naukowców).

Specjalne uwarunkowania będą stosowane w zakresie Stypendiów Indywidualnych w Liechtenstein. Biorąc pod uwagę ograniczoną liczbę miejsc dla stypendystów w tym kraju, Biuro FSS zostanie poinformowane przez instytucję partnerską w Liechtenstein o maksymalnej liczbie miejsc dostępnych w danym naborze. Biuro FSS dopasuje najlepiej ocenione wnioski do otrzymanych miejsc.

Schemat wypłaty zaliczek i rozliczenia projektu
Osobą koordynującą Działanie III jest Anna Pavlovych e-mail: anna.pavlovych@frse.org.pl

W ramach działania IV - Współpracy Instytucjonalnej FSS można realizować dwustronne oraz wielostronne projekty mające na celu rozwój i wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami edukacyjnymi w Polsce i w państwach – darczyńcach poprzez organizację wspólnych przedsięwzięć, przeprowadzenie badań i analiz nad zdefiniowanym zagadnieniem.

Działania podjęte w ramach poszczególnych projektów powinny prowadzić do:
- Organizacji seminariów, warsztatów, konferencji ukierunkowanych na zagadnienia istotne dla sektora szkolnictwa podstawowego, średniego, wyższego, zawodowego lub osób dorosłych, wspierających tworzenie Europejskiej Przestrzeni Edukacyjnej, Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, Europejskiego Obszaru Badań,
- Studiów i analiz związanych z kształceniem na poziomie wyższym, zawodowym i kształceniem osób dorosłych w Polsce i/lub rozwojem współpracy pomiędzy Polską a państwami - darczyńcami w zakresie edukacji i badań, wliczając przygotowanie i przeprowadzenie odpowiednich badań/ekspertyz,
- Publikacji na tematy związane z edukacją w Polsce i/lub rozwój współpracy pomiędzy Polską i państwami – darczyńcami w zakresie edukacji i badań,
- Przygotowania i realizacji kursów intensywnych dla międzynarodowych grup studentów (polskich i z państw - darczyńców),
- Przygotowania nowych narzędzi i metod nauczania, w szczególności koncentrujących się na technologiach informatyczno-komunikacyjnych, w tym e-learning oraz nauczaniu na bazie problemu,
- Projektów szkolnych opartych na zasadach Comeniusa (wspólna realizacja przedsięwzięć będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, włączając w to wymianę uczniów i nauczycieli).

Pojedynczy projekt może mieć na celu:
- Mobilność międzynarodową pomiędzy instytucjami partnerskimi,
- Organizację wspólnych przedsięwzięć (spotkań, seminariów, warsztatów, konferencji),
- Badania, raporty, analizy, publikacje, przygotowanie materiałów dydaktycznych.

Wnioskodawcy
O dofinansowanie w ramach Działania IV – Współpraca Instytucjonalna – mogą się ubiegać następujące podmioty:
- szkoły,
- uczelnie,
- instytuty badawcze i naukowe,
- inne organizacje i instytucje zajmujące się kształceniem (na wszystkich poziomach: podstawowym, średnim, licencjackim, wyższym, zawodowym, osób dorosłych).

Czas trwania projektu

Czas trwania projektu wynosi do 2 lat.

Zasady finansowania

W ramach projektów Współpracy Instytucjonalnej możliwe jest uzyskanie dofinansowania pojedynczego projektu w wysokości od 5.000 € do 100.000 €. Kwota przyznanego dofinansowania nie może przekroczyć 90% kosztów całego projektu, pozostałe min. 10% wnioskodawca powinien zapewnić ze źródeł innych niż FSS.
 
Koszty uprawnione:
- Koszty podróży, ubezpieczenia i utrzymania,
- Koszty organizacji seminariów, warsztatów, konferencji,
- Wynagrodzenia i honoraria,
- Przygotowanie i drukowanie materiałów informacyjnych i dydaktycznych,
- Koszty administracyjne.

Schemat wypłaty zaliczek i rozliczenia projektu
- Płatność zaliczkowa – w wysokości do 50% całkowitej kwoty dofinansowania płatna po podpisaniu umowy,
- Płatność częściowa – w wysokości do 40% całkowitej kwoty dofinansowania płatna po akceptacji Raportu cząstkowego,
- Płatność końcowa – w wysokości min. 10% całkowitej kwoty dofinansowania płatna po akceptacji Raportu końcowego.
 
Osobą koordynującą Działanie IV jest Sylwia Iżyniec e-mail: sylwia.izyniec@frse.org.pl

W ramach Działania V – Rozwój Polskich Uczelni – możliwe jest dofinansowanie projektów mających na celu:
- Rozwój oferty dydaktycznej i poprawę sprawności organizacyjnej polskich uczelni,
- Poprawę jakości kształcenia na polskich uczelniach,
- Rozwój programów studiów w językach obcych, w szczególności w języku angielskim, oferowanych przez polskie uczelnie.

Działania podjęte w ramach poszczególnych projektów powinny prowadzić do:
Reformy programowej
Do reformy programowej prowadzą następujące działania :
- rozwój programów studiów w języku angielskim jako języku wykładowym
- rozwój wspólnych programów studiów (prowadzących do uzyskania tytułu licencjata, magistra i stopnia doktora) pozwalających na uzyskanie podwójnego dyplomu
- rozwój nowych, innowacyjnych programów studiów odpowiadających na nowe potrzeby i wyzwania powstałe na poziomie krajowym lub europejskim
- przygotowanie nowych lub wprowadzenie znaczących zmian w prowadzonych kursach, modułach, specjalizacjach i programach studiów
- tworzenie programów studiów dwustopniowych opartych na efektach kształcenia oraz z zastosowaniem systemu ECTS do transfery i akumulacji osiągnięć studenta
- rozwój programów studiów we współpracy z sektorem prywatnym.
 
Działania podjęte w ramach poszczególnych projektów mogą również prowadzić do:
Reformy instytucjonalnej
Reformie instytucjonalnej sprzyjają następujące działania :
- rozwój kultury jakości, w tym tworzenie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości
- strategiczne partnerstwa
- tworzenie profesjonalnych centrów dla studentów zagranicznych
- współpraca uczelnia - biznes (poprawa współpracy w ramach praktyk studenckich)
- struktura pozyskiwania funduszy.

Wnioskodawcy
O dofinansowanie w ramach FSS na działanie V – Rozwój Polskich Uczelni – mogą ubiegać się następujące podmioty:
- polskie szkoły wyższe - partnerstwo jest niezbędne tylko w przypadku projektów mających na celu rozwój wspólnych programów studiów. Dla innych typów partnerstwo jest opcjonalne tzn. możliwa jest realizacja projektu jednostronnego z udziałem jedynie polskich uczelni.

Czas trwania projektu
Przewidywany czas trwania projektu wynosi od 1 roku do 3 lat.

Zasady finansowania
W ramach projektów Działania V – Rozwój Polskich Uczelni - możliwe jest uzyskanie dofinansowania pojedynczego projektu w wysokości od 20.000 € do 250.000 €. Kwota przyznanego dofinansowania nie może przekroczyć 90% kosztów całego projektu, pozostałe 10% Wnioskodawca zapewni ze źródeł innych niż FSS.

Koszty uprawnione:
- Koszty podróży, ubezpieczenia i utrzymania,
- Koszty organizacji seminariów, warsztatów, konferencji,
- Koszty kadry (wynagrodzenia) - koszty konsultacji,
- Zakup wyposażenia dydaktycznego do wysokości 30% całkowitych kosztów projektu,
- Przygotowanie i drukowanie materiałów informacyjnych i dydaktycznych,
- Koszty administracyjne.

Schemat wypłaty zaliczek i rozliczenia projektu
Dla projektów rocznych:
- Płatność zaliczkowa – do 50% całkowitej kwoty dofinansowania płatna po podpisaniu umowy,
- Płatność częściowa – do 40% całkowitej kwoty dofinansowania płatna po akceptacji Raportu cząstkowego,
- Płatność końcowa – w wysokości min. 10% całkowitej kwoty dofinansowania płatna po akceptacji Raportu końcowego.

Dla projektów 2- i 3-letnich:
- Płatność zaliczkowa – do 40% całkowitej kwoty dofinansowania płatna po podpisaniu umowy,
- Płatność częściowa – do 30% całkowitej kwoty dofinansowania płatna po akceptacji 1-szego Raportu cząstkowego,
- Płatność częściowa - do 20% całkowitej kwoty dofinansowania płatna po akceptacji 2-go Raportu cząstkowego,
- Płatność końcowa – w wysokości min. 10% całkowitej kwoty dofinansowania płatna po akceptacji Raportu końcowego.

Osobą koordynującą Działanie V jest Anna Pavlovych e-mail: anna.pavlovych@frse.org.pl
 
źródło:  http://fss.org.pl

 

 
© 2019 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach