Start arrow Programy arrow Inne programy arrow Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
Redaktor: Administrator   
19.12.2008.

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

 

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym państwom członkowskim Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r. Na mocy umowy międzynarodowej, zawartej 20 grudnia 2007 r. w Bernie, ponad 1 mld franków szwajcarskich trafi do dziesięciu nowych państw członkowskich, z czego niemal połowa (ok. 489 mln CHF, czyli ok. 310 mln euro) przeznaczona będzie na pomoc dla naszego kraju.
 
Geneza

19 maja 2004 r. podczas Szczytu Szwajcaria – Unia Europejska, strona szwajcarska zadeklarowała gotowość ustanowienia programu pomocowego mającego na celu zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych w rozszerzonej Unii Europejskiej. Od listopada 2004 r. do maja 2005 r. trwały negocjacje w sprawie ram funkcjonowania ww. programu pomocy. Ostatecznie, w dniu 27 lutego 2006 r. Rada UE i  Szwajcaria podpisały tzw. Memorandum of Understanding pomiędzy Wspólnotą Europejską a Radą Federacji Konfederacji Szwajcarskiej w sprawie wkładu Konfederacji Szwajcarskiej na rzecz zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych w rozszerzonej Unii Europejskiej. W dokumencie zawarto zobowiązanie Szwajcarii do podpisania odrębnych umów bilateralnych z poszczególnymi państwami – beneficjentami pomocy.

W związku z powyższym, 16 marca 2006 r. w parlamencie szwajcarskim odbyło się głosowanie nad tzw. Ustawą o Współpracy z Krajami Europy Wschodniej, przewidującą pomoc finansową dla 10 państw Unii Europejskiej w ramach programu. Z uwagi na brak rozstrzygnięć na tym szczeblu, 26 listopada 2006 r. przeprowadzono w Szwajcarii referendum w powyższej sprawie, które zakończyło się pomyślnie dla nowych państw członkowskich.
 
Cel

Celem szwajcarskiej pomocy jest zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych istniejących pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami UE oraz różnic na terytorium Polski – pomiędzy ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym.
Beneficjenci.

O dofinansowanie projektów w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy mogą starać się: instytucje sektora publicznego i prywatnego oraz organizacje pozarządowe.
 
Koncentracja geograficzna

Program zakłada, iż co najmniej 40% środków zostanie rozdysponowanych w czterech województwach ściany południowo-wschodniej: lubelskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim.
 
Czas trwania
 
W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy obowiązuje 5-letni okres zaciągania zobowiązań i 10-letni okres wydatkowania, który rozpoczął się 14 czerwca 2007 r., tj. w dniu przyznania pomocy finansowej Polsce przez Parlament Szwajcarski.
 
Na jakie projekty będzie można uzyskać wsparcie?

- bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform:
inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych zwiększenie ochrony wschodnich granic Unii Europejskiej;
 
- środowisko i infrastruktura:
odbudowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury środowiskowej oraz poprawa stanu środowiska (m.in. zarządzanie odpadami stałymi, systemy energii odnawialnej, poprawa wydajności energetycznej , poprawa publicznych systemów transportowych, bioróżnorodność i ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych inicjatyw środowiskowych;
 
- sektor prywatny:
poprawa środowiska biznesowego i dostępu do kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP
 
- rozwój społeczny i zasobów ludzkich:
ochrona zdrowia (m.in. profilaktyka i kampanie promocji zdrowia oraz poprawa opieki społecznej), badania i rozwój (m.in. Fundusz Stypendialny, projekty badawcze).

Łącznie dla Polski Szwajcaria przeznaczyła 489 mln CHF.
 
Poziomy dofinansowania:
- do 60 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu/programu;
- do 85 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektów/programów otrzymujących dodatkowe środki finansowe z budżetu jednostek administracji publicznej szczebla centralnego, regionalnego lub lokalnego;
- do 90 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe;
- do 100 proc. całkowitych kosztów w przypadku projektów dotyczących budowy zdolności instytucjonalnych oraz pomocy technicznej.
 
Jak wygląda procedura wyboru projektów?

Generalnie, proces wnioskowania o dofinansowanie w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy podlega dwustopniowej procedurze – przygotowanie Zarysu Projektu oraz opracowanie Kompletnej Propozycji Projektu. Pozytywna decyzja ws. akceptacji Zarysu Projektu jest równoznaczna z wystąpieniem do wnioskodawcy z prośbą o przygotowanie Kompletnej Propozycji Projektu. Zarówno w sprawie Zarysu Projektu, jak i Kompletniej Propozycji Projektu, wnioski oceniane są przez instytucje polskie i szwajcarskie. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania dofinansowania podejmuje strona szwajcarska.
Składając Zarys Projektu można ubiegać się o środki z Funduszu na Przygotowanie Projektu. Fundusz ten zapewnia wsparcie finansowe procesu przygotowania Kompletnych Propozycji Projektów (np. studiów wykonalności, oceny oddziaływania na środowisko itd.).

Kiedy można zgłaszać projekty?

Dla każdego obszaru tematycznego przeprowadzony zostanie nabór wniosków. System naboru wniosków przewiduje dwie podstawowe procedury naboru: konkursową oraz pozakonkursową.
Pierwszy nabór będzie prowadzony w zakresie 2 obszarów tematycznych priorytetu Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform, tj.:
 
1. Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych.
Zgodnie z Umową Ramową nabór na programy wyłącznie dla obszarów koncentracji geograficznej, w województwach: lubelskim, małopolskim, podkarpackim  i świętokrzyskim w procedurze konkursowej będzie prowadzony w dniach od 1 października do 23 grudnia 2008 r.

2. Środki ochrony granic.
Procedura pozakonkursowa bez wskazanych ram czasowych naboru.

Obszary priorytetowe
Zgodnie z Aneksem 1 do Umowy Ramowej pomiędzy Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Szwajcarską Radą Federalną, w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy wyróżniamy cztery obszary priorytetowe:

Priorytet 1. Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform
Priorytet 2. Środowisko i infrastruktura
Priorytet 3. Sektor prywatny
Priorytet 4. Rozwój społeczny i zasobów ludzkich
 
Więcej informacji na temat ww. obszarów priorytetowych jest dostępnych w poszczególnych zakładkach http://www.programszwajcarski.gov.pl/

Rozwój społeczny i zasobów ludzkich
Priorytet 4. Rozwój społeczny i zasobów ludzkich
Obszary tematyczne: ochrona zdrowia (m.in. profilaktyka i kampanie promocji zdrowia oraz poprawa opieki społecznej), badania i rozwój (m.in. Fundusz Stypendialny, projekty badawcze), postęp prac w zakresie obszaru tematycznego Badania i rozwój.

W związku z trwającymi pracami programowymi zmierzającymi do wdrożenia obszaru tematycznego Badania i rozwój, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, po konsultacjach z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przedstawiło stronie szwajcarskiej, na początku października 2008 r., propozycję dotyczącą zakresu tematycznego oraz instytucji zarządzającej (operatora) w zakresie realizacji planowanych, polsko-szwajcarskich projektów badawczych i partnerstw instytucjonalnych. Ze względu na konsultacje prowadzone przez stronę szwajcarską w powyższym zakresie, dotychczas nie zajęła ona stanowiska w sprawie polskiej propozycji.

Ponadto, w ramach obszaru tematycznego Badania i rozwój uruchomiony zostanie Fundusz Stypendialny, za którego wdrażanie odpowiada strona szwajcarska. Obecnie prowadzone są konsultacje robocze dotyczące rozwiązań instytucjonalnych oraz w zakresie dokumentów programowych i wdrażania przedmiotowego instrumentu. (informacja z 11 grudnia 2008 r.)

Nabór wniosków:
Obecnie trwają prace programowe zmierzające do uruchomienia naboru wniosków.

Źródło: http://www.programszwajcarski.gov.pl/

 
© 2018 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach