Start arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/PKN/2016
Redaktor: Administrator   
28.09.2016.
Szanowni Państwo,

 
Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie realizuje projekt „Podnoszenie kwalifikacji nauczycielskich w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych” w ramach konkursu nr RPMA.10.03.04-IP-14-004/15, Działanie 10.3. Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych, RPO WM 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
W związku z przestrzeganiem zasady należytego zarządzania finansowego, której obowiązek stosowania wynika z postanowień art. 14 i 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., zwracamy się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie do dnia 05.10. 2016 r. (do godz. 10.00, decyduje data wpływu) za pośrednictwem poczty  tradycyjnej, kurierem lub dostarczenie osobiście na adres: Centrum Inicjatyw Rozwojowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 19, pok. 1912, 01-938 Warszawa oferty na usługę: przeprowadzenie zajęć dydaktycznych i ewaluacji końcowej oraz przygotowanie materiałów dydaktycznych, zawierających streszczenie zagadnień podjętych w ramach prowadzonych zajęć dla uczestników projektu „Podnoszenie kwalifikacji nauczycielskich w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych” w zakresie:
A. „Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – [konw.] 12 godz. dyd. 2 ECTS (3 grupy (A, B, C) po 33-34 osoby)
B. „Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym – [konw.] 10 godz. dyd. 2 ECTS (3 grupy (A, B, C) po 33-34 osoby)
C. „Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z dysfunkcją słuchu – [konw.] 12 godz. dyd. 2 ECTS (3 grupy (A, B, C) po 33-34 osoby)
D. „Alternatywne i wspomagające techniki komunikacji: podstawy języka migowego, alfabet Lorma, fonogesty – [ćw.] 15 godz. dyd. 2 ECTS (10 grup po 10 osób)
E. „Adaptacja pomocy dydaktycznych do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku – [ćw.] 10 godz. dyd. 1 ECTS (10 grup po 10 osób)
F. „Technologie wspomagające w pracy z uczniem z niewidomym i słabowidzącym – [ćw.] 10 godz. dyd. 1 ECTS (10 grup po 10 osób)
G. „Orientacja przestrzenna i bezpieczne poruszanie się osób z dysfunkcją wzroku – [ćw.] 10 godz. dyd. 1 ECTS (10 grup po 10 osób).

Załączniki do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy
 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/PKN/2016
Redaktor: Administrator   
28.09.2016.
Szanowni Państwo,

 
Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie realizuje projekt „Podnoszenie kwalifikacji nauczycielskich w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych” w ramach konkursu nr RPMA.10.03.04-IP-14-004/15, Działanie 10.3. Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych, RPO WM 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
W związku z przestrzeganiem zasady należytego zarządzania finansowego, której obowiązek stosowania wynika z postanowień art. 14 i 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., zwracamy się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie do dnia 05.10. 2016 r. (do godz. 10.00, decyduje data wpływu) za pośrednictwem poczty  tradycyjnej, kurierem lub dostarczenie osobiście na adres: Centrum Inicjatyw Rozwojowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 19, pok. 1912, 01-938 Warszawa oferty na usługę: przeprowadzenie zajęć dydaktycznych i ewaluacji końcowej oraz przygotowanie materiałów dydaktycznych, zawierających streszczenie zagadnień podjętych w ramach prowadzonych zajęć dla uczestników projektu „Podnoszenie kwalifikacji nauczycielskich w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych”.

Załączniki do pobrania:
 
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/ZO/INNE/CentIR/2016
27.09.2016.
Szanowni Państwo,  
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi opracowania
audytów energetycznych (dla każdego budynku oddzielnie), inwentaryzacji przyrodniczej budynków w zakresie występowania 
chronionych gatunków zwierząt w tym ptaków i nietoperzy oraz ekspertyz mykologicznych i dokumentacji technicznych do 
wykonania robót mających na celu likwidację zawilgocenia i jego skutków na termomodernizowanych budynkach. 
 
Uprzejmie informujemy, że badania laboratoryjne dotyczące identyfikacji
gatunkowych grzybów pleśniowych występujących w przedmiotowych
budynkach zostaną przeprowadzone przez UKSW 
 
Projekt dotyczyć będzie termomodernizacji dwóch obiektów - domków nr 2 i 3 Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 w Warszawie, mieszczących się przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie ze środków krajowych w ramach Programu priorytowego
 Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.  
Oferty należy złożyć na adres e-mail: v.vaida@uksw.edu.pl  lub adres korespondencyjny podany w Zapytaniu ofertowym
 w terminie do dnia 04.10.2016r. do godz. 15.00. 

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
 
Zapytanie o wartość szacunkową nr 3/S/INNE/CentIR/2016
23.09.2016.
Szanowni Państwo, 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej wykonania usługi 
opracowania dokumentacji technicznej, realizacji i zarządzania projektem dot. głębokiej termomodernizacji dwóch obiektów
- domków nr 2 i 3 Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, mieszczących się przy ul. Dewajtis 5
 w Warszawie, ze środków krajowych w ramach Działania 3.1.2 Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia
 energii w budownictwie. Postępowanie warunkowe, realizacja zadań nastąpi po uzyskaniu dofinansowania. 
Uprzejmie prosimy o określenie wartości szacunkowej (kwota brutto i netto) przedmiotowego zamówienia określonego 
w załączniku na załączonym Formularzu cenowym. 
Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśli art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Kalkulację kosztów należy przesyłać na adres e-mail: v.vaida@uksw.edu.pl lub adres korespondencyjny podany 
 w Zapytaniu w terminie do 29.09.2016 r. do godziny 13:00. 
W załączeniu: 
1. Zapytanie o wartość szacunkową  
2. Formularz cenowy 
3. Informacje o obiektach 
 
ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ nr 2/S/INNE/CentIR/2016
08.09.2016.

Szanowni Państwo,

 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej wykonania usługi opracowania dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie termomodernizacji dwóch obiektów domek nr 2 i 3, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie mieszczących się przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie ze środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Działania 3.1.2 Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie oraz warunkowo po uzyskaniu dofinansowania na zarządzanie projektem.

 Uprzejmie prosimy o określenie wartości szacunkowej (kwota brutto i netto) przedmiotowego zamówienia określonego w załączniku na załączonym Formularzu cenowym.

Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśli art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kalkulację kosztów należy przesyłać na adres e-mail: v.vaida@uksw.edu.pl    lub adres korespondencyjny  podany  w Zapytaniu  w terminie do 15.09.2016 r. do godziny 10:00.

Zapytanie o wartość szacunkową

Formularz cenowy

W związku z Państwa pytaniami zamieszczamy dodatkowe informacje na temat budynków 2 i 3.

Budynki 2 i 3  

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 10 - 18 z 232
© 2018 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach