Start arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/ZO/RPO WM/CentIR/2016
17.05.2016.
Szanowni Państwo, 
 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie unieważnia Zapytanie Ofertowe nr 1/ZO/RPO WM/CentIR/2016 
na usługę kompleksowego przygotowania analizy popytu oraz Studium Wykonalności do działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe,
typ projektu "Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie" w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
______
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na kompleksowe przygotowanie 
Studium Wykonalności oraz analizy popytu na ofertę kulturalną budynku Bramy Napoleona należącej do budynku głównego
Twierdzy Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim.
Przygotowane dokumenty będą wkładem w treść projektu, którego przedmiotem będzie odrestaurowanie obiektu oraz
utworzenie w nim nowej powierzchni kulturalnej. OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 24.05.2016r. do godz. 12.00.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania jeśli wycofa się z zamiaru złożenia wniosku
o dofinansowanie dla tego projektu.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie wypełnionego i zeskanowanego formularza
ofertowego (załącznik) z podpisem na adres: v.vaida@uksw.edu.pl lub dostarczona w wersji papierowej do siedziby
Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW pod adresem wskazanym w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie oraz formularz ofertowy w załączeniu.
 
UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

  
 
 
ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ nr 3/S/RPO/CentIR/2016
09.05.2016.
Szanowni Państwo, 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej
wykonania usługi analizy popytu na ofertę kulturalną obiektu w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Studium Wykonalności
do działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe, typ projektów „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne
wykorzystanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w związku z
przygotowaniem wniosku o dofinansowanie. Uprzejmie prosimy o określenie wartości szacunkowej (kwota brutto i netto)
przedmiotowego zamówienia określonego załączniku na załączonym Formularzu cenowym.
Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu
ustawy Prawo zamówień publicznych. Kalkulację kosztów należy przesyłać na adres e-mail: v.vaida@uksw.edu.pl lub
adres korespondencyjny podany w Zapytaniu w terminie do 17.05.2016 r. do godziny 08:00.
W związku z otrzymanymi pytaniami uzupełnimay zapytanie o dane obiektu oraz dodatkowe informacje o naszych wymogach.
Liderem projektu będzie UKSW. Mają Państwo prawo do zaktualizowania złożonych ofert. Termin składania ofert nie ulega zmianie.
 
Uzupełnione Zapytanie o wartość szacunkową  
Zapytanie o wartość szacunkową 
Zał.1 Formularz cenowy 
Zał.2 Wskazania do Studium Wykonalności 
Zał.3 Kryteria  
 
ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ nr 2/S/RPO/CentIR/2016
06.05.2016.
Szanowni Państwo,  
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej wykonania usługi a
nalizy popytu na ofertę kulturalną obiektu w Nowym Dworze Mazowieckim w związku z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie w
ramach działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe, typ projektów „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój
i efektywne wykorzystanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
Uprzejmie prosimy o określenie artości szacunkowej (kwota brutto i netto) przedmiotowego zamówienia określonego
w załączniku na załączonym Formularzu cenowym. Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty
w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
Kalkulację kosztów należy przesyłać na adres e-mail: v.vaida@uksw.edu.pl lub adres korespondencyjny podany
w Zapytaniu terminie do 10.05.2016 r. do godziny 10:00.
Zapytanie o wartośc szacunkową 
Formularz cenowy  
 
Ogłoszenie nr 3/CentIR/2016 o otwartym naborze Partnera/-ów w ramach konkursu nr RPMA.05.03.00-IP.01
04.05.2016.

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera/-ów

w celu przygotowania i realizacji projektu przewidzianego do złożenia w ramach Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe, typ projektów „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie” Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, konkurs otwarty nr RPMA.05.03.00-IP.01-14-013/16

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (dalej Uczelnia/UKSW), działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 r. poz.1146 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór na Partnera/-ów krajowych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu przewidzianego do złożenia w ramach Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe, typ projektów „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, w konkursie nr RPMA.05.03.00-IP.01-14-013/16. UKSW będzie liderem projektu.

 

Ogłoszenie o naborze partnerów RPO WM 5.3

Załącznik 1_Formularz ofertowy

Załącznik 2

Załącznik 3

Załacznik 4

 

 
ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ nr 1/S/RPO/CentIR/2016
12.04.2016.
Szanowni Państwo, 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej wykonania usługi
opracowania dokumentacji technicznej i aplikacyjnej budowy odnawialnych źródeł energii na obiektach Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 
Przygotowywane opracowanie ma dotyczyć tylko budynków przy ul. Wóycickiego 1/3. 

Wskazanie budynków w linku poniżej: http://dag.uksw.edu.pl/kampus_woycickiego
W przygotowywanej analizie proszę uwzględnić różne możliwe rozwiązania m.in.
 pozyskiwanie energii elektrycznej, ogrzewanie wody itp. 
Uprzejmie prosimy o określenie wartości szacunkowej (kwota brutto i netto)
 przedmiotowego zamówienia określonego w załączniku na załączonym Formularzu cenowym. 
Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu 
ustawy Prawo zamówień publicznych. Kalkulację kosztów należy przesyłać na adres e-mail: piotr.wisniewski@uksw.edu.pl  lub adres korespondencyjny 
podany w Zapytaniu w terminie do 20.04.2016 r. do godziny 14:00.
 
ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ  
FORMULARZ CENOW Y 
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 37 - 45 z 232
© 2018 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach