Start arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ nr 2/S/RPO/CentIR/2016
06.05.2016.
Szanowni Państwo,  
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej wykonania usługi a
nalizy popytu na ofertę kulturalną obiektu w Nowym Dworze Mazowieckim w związku z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie w
ramach działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe, typ projektów „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój
i efektywne wykorzystanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
Uprzejmie prosimy o określenie artości szacunkowej (kwota brutto i netto) przedmiotowego zamówienia określonego
w załączniku na załączonym Formularzu cenowym. Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty
w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
Kalkulację kosztów należy przesyłać na adres e-mail: v.vaida@uksw.edu.pl lub adres korespondencyjny podany
w Zapytaniu terminie do 10.05.2016 r. do godziny 10:00.
Zapytanie o wartośc szacunkową 
Formularz cenowy  
 
Ogłoszenie nr 3/CentIR/2016 o otwartym naborze Partnera/-ów w ramach konkursu nr RPMA.05.03.00-IP.01
04.05.2016.

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera/-ów

w celu przygotowania i realizacji projektu przewidzianego do złożenia w ramach Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe, typ projektów „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie” Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, konkurs otwarty nr RPMA.05.03.00-IP.01-14-013/16

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (dalej Uczelnia/UKSW), działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 r. poz.1146 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór na Partnera/-ów krajowych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu przewidzianego do złożenia w ramach Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe, typ projektów „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, w konkursie nr RPMA.05.03.00-IP.01-14-013/16. UKSW będzie liderem projektu.

 

Ogłoszenie o naborze partnerów RPO WM 5.3

Załącznik 1_Formularz ofertowy

Załącznik 2

Załącznik 3

Załacznik 4

 

 
ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ nr 1/S/RPO/CentIR/2016
12.04.2016.
Szanowni Państwo, 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej wykonania usługi
opracowania dokumentacji technicznej i aplikacyjnej budowy odnawialnych źródeł energii na obiektach Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 
Przygotowywane opracowanie ma dotyczyć tylko budynków przy ul. Wóycickiego 1/3. 

Wskazanie budynków w linku poniżej: http://dag.uksw.edu.pl/kampus_woycickiego
W przygotowywanej analizie proszę uwzględnić różne możliwe rozwiązania m.in.
 pozyskiwanie energii elektrycznej, ogrzewanie wody itp. 
Uprzejmie prosimy o określenie wartości szacunkowej (kwota brutto i netto)
 przedmiotowego zamówienia określonego w załączniku na załączonym Formularzu cenowym. 
Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu 
ustawy Prawo zamówień publicznych. Kalkulację kosztów należy przesyłać na adres e-mail: piotr.wisniewski@uksw.edu.pl  lub adres korespondencyjny 
podany w Zapytaniu w terminie do 20.04.2016 r. do godziny 14:00.
 
ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ  
FORMULARZ CENOW Y 
 
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 2/ZO/POIS/CentIR/2016
08.04.2016.
Szanowni Państwo, 
w załączeniu informacja o rozstrzygnieciu zapytania ofertowego nr 2/ZO/POIS/CentIR/2016. 
 
Informacja o rozstrzygnięciu 
 
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 1/ZO/POIS/CentIR/2016
29.03.2016.
Szanowni Państwo, 
w załączeniu informacja o rozstrzygnieciu zapytania ofertowego nr 1/ZO/POIS/CentIR/2016 dotyczącego usługi 
przygotowania audytu energetycznego ex-ante na potrzeby projektu polegającego na przebudowie budynku Rektoratu
(Stary Gmach) UKSW wraz z termomodernizacją, instalacjami i dprowadzeniem wód opadowych do kanalizacji
ogólnospławnej w Warszawie, ul. Dewajtis 5.
 
Informacja o rozstrzygnięciu
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 37 - 45 z 230
© 2017 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach