Start arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
Zapytanie ofertowe na przygotowanie Studium Wykonalności w ramach PO Polska Cyfrowa
Redaktor: Administrator   
03.11.2016.

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na przedmiot:

kompleksowe przygotowanie Studium Wykonalności zgodnie z zaleceniami dotyczącymi jego struktury i zakresu, do projektu odnoszącego się do cyfrowego udostępniania zasobów nauki w ramach PO Polska Cyfrowa, Działania 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałania 2.3.1. "Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki".

 Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania.

 

OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 10.11.2016 r. DO GODZ. 15:00.

Podpisaną i zeskanowaną ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną (e-mail: cti@uksw.edu.pl) lub oryginały złożyć w siedzibie Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych.
 
Szacowanie CTI/2/2016 na studium wykonalności w ramach PO Polska Cyfrowa
Redaktor: Administrator   
26.10.2016.

Szanowni Państwo,

zapraszamy do przedstawienie wartości szacunkowej (brutto i netto w PLN) usługi kompleksowego przygotowania Studium Wykonalności do projektu dotyczącego cyfrowego udostępnienia zasobów nauki w ramach PO Polska Cyfrowa, Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”.

 

Termin realizacji zamówienia: do 9 grudnia 2016 roku.


 

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, zaproszenia do zawarcia umowy, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Kalkulację kosztów należy przesyłać na adres e-mail: cti@uksw.edu.pl w terminie do 02.11.2016 r. do godziny 12:00.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

 
Informacja o rozstrzygnięciu zapytań ofertowych
Redaktor: Administrator   
06.10.2016.

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie zaproszenia do składania ofert od nr 1/PKN/2016 do nr 6/PKN/2016 z dnia 28 września 2016 r., którego przedmiotem była usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych i ewaluacji końcowej oraz przygotowanie materiałów dydaktycznych, zawierających streszczenie zagadnień podjętych w ramach prowadzonych zajęć dla uczestników projektu pn. „Podnoszenie kompetencji nauczycielskich w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych” o nr RPMA.10.03.04-14-1902/15-00 informujemy, że zostały wybrane oferty.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytań ofertowych: POBIERZ

 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/PKN/2016
Redaktor: Administrator   
28.09.2016.
Szanowni Państwo,

 
Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie realizuje projekt „Podnoszenie kwalifikacji nauczycielskich w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych” w ramach konkursu nr RPMA.10.03.04-IP-14-004/15, Działanie 10.3. Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych, RPO WM 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
W związku z przestrzeganiem zasady należytego zarządzania finansowego, której obowiązek stosowania wynika z postanowień art. 14 i 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., zwracamy się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie do dnia 05.10. 2016 r. (do godz. 10.00, decyduje data wpływu) za pośrednictwem poczty  tradycyjnej, kurierem lub dostarczenie osobiście na adres: Centrum Inicjatyw Rozwojowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 19, pok. 1912, 01-938 Warszawa oferty na usługę: przeprowadzenie zajęć dydaktycznych i ewaluacji końcowej oraz przygotowanie materiałów dydaktycznych, zawierających streszczenie zagadnień podjętych w ramach prowadzonych zajęć dla uczestników projektu „Podnoszenie kwalifikacji nauczycielskich w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych” w zakresie:
A. „Techniki twórczego uczenia się/zapamiętywania/motywowania” – [warszt.] 10 godz. dyd. 1 ECTS (10 grup po 10 osób).


Załączniki do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy
 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/PKN/2016
Redaktor: Administrator   
28.09.2016.
Szanowni Państwo,

 
Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie realizuje projekt „Podnoszenie kwalifikacji nauczycielskich w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych” w ramach konkursu nr RPMA.10.03.04-IP-14-004/15, Działanie 10.3. Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych, RPO WM 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
W związku z przestrzeganiem zasady należytego zarządzania finansowego, której obowiązek stosowania wynika z postanowień art. 14 i 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., zwracamy się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie do dnia 05.10. 2016 r. (do godz. 10.00, decyduje data wpływu) za pośrednictwem poczty  tradycyjnej, kurierem lub dostarczenie osobiście na adres: Centrum Inicjatyw Rozwojowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 19, pok. 1912, 01-938 Warszawa oferty na usługę: przeprowadzenie zajęć dydaktycznych i ewaluacji końcowej oraz przygotowanie materiałów dydaktycznych, zawierających streszczenie zagadnień podjętych w ramach prowadzonych zajęć dla uczestników projektu „Podnoszenie kwalifikacji nauczycielskich w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych” w zakresie:
A. „Elementy treningu zastępowania agresji” (warsztaty), zaliczenie końcowe (w formie sprawdzianu praktycznych umiejętności),
B. „Praca z uczniem uchodźczym, cudzoziemskim i reemigrującym” (konwersatorium), zaliczenie końcowe (w formie pracy pisemnej)

Załączniki do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy
3. Życiorys
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków
5. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań
6. Wzór umowy z Wykonawcą
7. Wzór Protokołu odbioru przedmiotu umowy
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 9 z 230
© 2017 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach