Start arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
Plan Działania PO WER na 2018 r.
Redaktor: Małgorzata Wojtczak-Wałachowska   
25.10.2017.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zamieściło Plan Działania PO WER na 2018 r.

Zapraszam do zapoznania się: POBIERZ

 
Aktualizacja Planu Działania 2017 dla PO WER
Redaktor: Małgorzata Wojtczak-Wałachowska   
25.10.2017.

Szanowni Państwo,

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaktualizowało Plan Działania na rok 2017. Do końca roku zaplanowano ogłoszenie trzech konkursów w ramach PO WER Działania 3.1 (liczące się do dotacji budżetowej):

1. Konkurs na MOOC

Ogłoszenie konkursu: październik 2017 r.

Alokacja: 10 000 000 PLN

 Projekt obejmuje swoim zakresem stworzenie i realizację jednego z dwóch poniżej wskazanych rodzajów kursów edukacyjnych w formie e-learningu:
•    kurs edukacyjny dla studentów, stanowiący dodatkowy element procesu kształcenia na studiach I lub II stopnia;
•    masowy otwarty kurs edukacyjny (MOOC) dostępny dla wszystkich chętnych.
Kursy muszą być bezpłatne i powszechnie dostępne. Wybrane do dofinansowania kursy zostaną umieszczone na specjalnie utworzonej platformie, której administratorem będzie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Fiszka konkursu

2. Konkurs Młodego Odkrywcy


Ogłoszenie konkursu: listopad 2017 r.

Alokacja: 20 000 000 PLN

Projekt przewiduje wyłącznie opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego lub organizacjami pozarządowymi dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat, służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na:

  •  rozbudzanie ich ciekawości poznawczej;
  •  stymulowanie intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia;
  •  inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji;
  • propagowanie kultury innowacyjności;
  • zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości;
  • integrację lokalnej społeczności wokół ośrodków akademickich przez stworzenie warunków do prowadzenia zorganizowanych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, popularyzatorskich, a także do wsparcia działalności i podwyższenia jakości już prowadzonych zajęć.

Fiszka konkursu3. Studia dualne - dla kierunków studiów o profilu praktycznym


Ogłoszenie konkursu: listopad 2017 r.

Alokacja: 100 000 000 PLN

Projekt przewiduje wyłącznie opracowanie programów kształcenia i realizację studiów dualnych, czyli kształcenia przemiennego równolegle w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i zajęć praktycznych odbywanych u pracodawcy, uwzględniających realizację wszystkich efektów kształcenia przewidzianych w programie kształcenia określonego kierunku studiów o profilu praktycznym.

Fiszka konkursu

 

Roczny Plan Działania 2017 dostępny na stronie: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/dokumenty/plan-dzialania/

 
Zapytanie ofertowe na przygotowanie Studium Wykonalności w ramach PO Polska Cyfrowa
Redaktor: Administrator   
03.11.2016.

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na przedmiot:

kompleksowe przygotowanie Studium Wykonalności zgodnie z zaleceniami dotyczącymi jego struktury i zakresu, do projektu odnoszącego się do cyfrowego udostępniania zasobów nauki w ramach PO Polska Cyfrowa, Działania 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałania 2.3.1. "Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki".

 Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania.

 

OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 10.11.2016 r. DO GODZ. 15:00.

Podpisaną i zeskanowaną ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną (e-mail: cti@uksw.edu.pl) lub oryginały złożyć w siedzibie Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych.
 
Szacowanie CTI/2/2016 na studium wykonalności w ramach PO Polska Cyfrowa
Redaktor: Administrator   
26.10.2016.

Szanowni Państwo,

zapraszamy do przedstawienie wartości szacunkowej (brutto i netto w PLN) usługi kompleksowego przygotowania Studium Wykonalności do projektu dotyczącego cyfrowego udostępnienia zasobów nauki w ramach PO Polska Cyfrowa, Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”.

 

Termin realizacji zamówienia: do 9 grudnia 2016 roku.


 

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, zaproszenia do zawarcia umowy, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Kalkulację kosztów należy przesyłać na adres e-mail: cti@uksw.edu.pl w terminie do 02.11.2016 r. do godziny 12:00.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

 
Informacja o rozstrzygnięciu zapytań ofertowych
Redaktor: Administrator   
06.10.2016.

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie zaproszenia do składania ofert od nr 1/PKN/2016 do nr 6/PKN/2016 z dnia 28 września 2016 r., którego przedmiotem była usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych i ewaluacji końcowej oraz przygotowanie materiałów dydaktycznych, zawierających streszczenie zagadnień podjętych w ramach prowadzonych zajęć dla uczestników projektu pn. „Podnoszenie kompetencji nauczycielskich w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych” o nr RPMA.10.03.04-14-1902/15-00 informujemy, że zostały wybrane oferty.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytań ofertowych: POBIERZ

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 9 z 232
© 2019 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach