Start
ZAPROSZENIE NR 18/SWZ/PKN/2016
03.08.2016.

Szanowni Państwo

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia na zakup oraz dostawę 1 laptopa wraz z oprogramowaniem systemowym w projekcie pn.: „Podnoszenie kompetencji nauczycielskich w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych”, realizowanego na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW, w ramach konkursu nr RPMA.10.03.04-IP-14-004/15, Działanie 10.3. Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych, RPO WM 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny).

 W związku z przestrzeganiem zasady należytego zarządzania finansowego, której obowiązek stosowania wynika z postanowień art. 14 i 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie do dnia 10 sierpnia 2016 r. (do godz. 24.00) na adres e-mail: projekt.pkn@uksw.edu.pl szacunkowej kalkulacji kosztów (brutto i netto)  na zakup oraz dostawę 1 laptopa wraz z oprogramowaniem systemowym.

 

Ofertę należy przesłać na adres e-mail:

projekt.pkn@uksw.edu.pl

 

Opis przedmiotu zamówienia: POBIERZ

Formularz cenowy: POBIERZ

 
informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 3/ZO/RPO/CentIR/2016
20.07.2016.

Szanowni Państwo,

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie zaproszenia do składania ofert nr 3/ZO/RPO/CentIR/2016 z dnia 07.07.2016 r., którego przedmiotem była usługa kompleksowego przygotowania Studium Wykonalności do Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza - typ projektów „Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w ramach konkursu nr RPMA.02.01.01-IP.01-14-018/16, informujemy, że została wybrana oferta firmy
Faber Consulting Polska Sp. z o.o.  ul. Działdowska 11/16, 01-184 Warszawa.   

 
ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ nr 4/S/RPO/CentIR/2016
22.06.2016.

Szanowni Państwo,

 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej wykonania usługi kompleksowego przygotowania Studium Wykonalności do Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza - typ projektw "Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w związku z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie. 

 Uprzejmie prosimy o określienie wartości szacunkowej (kwota brutto i netto) przedmiotowego zamówienia określonegow załączniku na załączonym Formularzu cenowym.

Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśli art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Kalkulację kosztów należy przesyłać na adres e-mail: v.vaida@uksw.edu.pl    lub adres korespondencyjny  podany  w Zapytaniu  w terminie do 29.06.2016 r. do godziny 14:00.

 

ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ

FORMULARZ CENOWY

ZAŁ. 2 WSKAZANIA DO STUDIUM WYKONALNOŚCI  

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 5 - 8 z 115
© 2019 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach