Start
Aktualizacja Planu Działania 2017 dla PO WER
Redaktor: Małgorzata Wojtczak-Wałachowska   
25.10.2017.

Szanowni Państwo,

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaktualizowało Plan Działania na rok 2017. Do końca roku zaplanowano ogłoszenie trzech konkursów w ramach PO WER Działania 3.1 (liczące się do dotacji budżetowej):

1. Konkurs na MOOC

Ogłoszenie konkursu: październik 2017 r.

Alokacja: 10 000 000 PLN

 Projekt obejmuje swoim zakresem stworzenie i realizację jednego z dwóch poniżej wskazanych rodzajów kursów edukacyjnych w formie e-learningu:
•    kurs edukacyjny dla studentów, stanowiący dodatkowy element procesu kształcenia na studiach I lub II stopnia;
•    masowy otwarty kurs edukacyjny (MOOC) dostępny dla wszystkich chętnych.
Kursy muszą być bezpłatne i powszechnie dostępne. Wybrane do dofinansowania kursy zostaną umieszczone na specjalnie utworzonej platformie, której administratorem będzie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Fiszka konkursu

2. Konkurs Młodego Odkrywcy


Ogłoszenie konkursu: listopad 2017 r.

Alokacja: 20 000 000 PLN

Projekt przewiduje wyłącznie opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego lub organizacjami pozarządowymi dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat, służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na:

 •  rozbudzanie ich ciekawości poznawczej;
 •  stymulowanie intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia;
 •  inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji;
 • propagowanie kultury innowacyjności;
 • zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości;
 • integrację lokalnej społeczności wokół ośrodków akademickich przez stworzenie warunków do prowadzenia zorganizowanych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, popularyzatorskich, a także do wsparcia działalności i podwyższenia jakości już prowadzonych zajęć.

Fiszka konkursu3. Studia dualne - dla kierunków studiów o profilu praktycznym


Ogłoszenie konkursu: listopad 2017 r.

Alokacja: 100 000 000 PLN

Projekt przewiduje wyłącznie opracowanie programów kształcenia i realizację studiów dualnych, czyli kształcenia przemiennego równolegle w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i zajęć praktycznych odbywanych u pracodawcy, uwzględniających realizację wszystkich efektów kształcenia przewidzianych w programie kształcenia określonego kierunku studiów o profilu praktycznym.

Fiszka konkursu

 

Roczny Plan Działania 2017 dostępny na stronie: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/dokumenty/plan-dzialania/

 
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/ZO/INNE/CentIR/2016
27.09.2016.
Szanowni Państwo,  
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi opracowania
audytów energetycznych (dla każdego budynku oddzielnie), inwentaryzacji przyrodniczej budynków w zakresie występowania 
chronionych gatunków zwierząt w tym ptaków i nietoperzy oraz ekspertyz mykologicznych i dokumentacji technicznych do 
wykonania robót mających na celu likwidację zawilgocenia i jego skutków na termomodernizowanych budynkach. 
 
Uprzejmie informujemy, że badania laboratoryjne dotyczące identyfikacji
gatunkowych grzybów pleśniowych występujących w przedmiotowych
budynkach zostaną przeprowadzone przez UKSW 
 
Projekt dotyczyć będzie termomodernizacji dwóch obiektów - domków nr 2 i 3 Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 w Warszawie, mieszczących się przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie ze środków krajowych w ramach Programu priorytowego
 Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.  
Oferty należy złożyć na adres e-mail: v.vaida@uksw.edu.pl  lub adres korespondencyjny podany w Zapytaniu ofertowym
 w terminie do dnia 04.10.2016r. do godz. 15.00. 

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
 
Zapytanie o wartość szacunkową nr 3/S/INNE/CentIR/2016
23.09.2016.
Szanowni Państwo, 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej wykonania usługi 
opracowania dokumentacji technicznej, realizacji i zarządzania projektem dot. głębokiej termomodernizacji dwóch obiektów
- domków nr 2 i 3 Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, mieszczących się przy ul. Dewajtis 5
 w Warszawie, ze środków krajowych w ramach Działania 3.1.2 Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia
 energii w budownictwie. Postępowanie warunkowe, realizacja zadań nastąpi po uzyskaniu dofinansowania. 
Uprzejmie prosimy o określenie wartości szacunkowej (kwota brutto i netto) przedmiotowego zamówienia określonego 
w załączniku na załączonym Formularzu cenowym. 
Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśli art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Kalkulację kosztów należy przesyłać na adres e-mail: v.vaida@uksw.edu.pl lub adres korespondencyjny podany 
 w Zapytaniu w terminie do 29.09.2016 r. do godziny 13:00. 
W załączeniu: 
1. Zapytanie o wartość szacunkową  
2. Formularz cenowy 
3. Informacje o obiektach 
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 4 z 115
© 2019 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach